אין בואן סימן!

מתוך:  > אין בואן סימן!

עמוד:4

Susana Weich-Shahak ; EN BUEN SIMAN ! Panorama del Repertorio Musical Sefaradi ספר זה רואה אור בסיוע : מרכז ההדרכה לספריות בישראל מפעל ספרי מוסיקה משרד החינוך , התרבות והספורט , מדור המוסיקה אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי או מכני או אחר — כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר ןה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל . מסת"ב : © ISBN : 965-7171-25-3 כל הזכויות בעברית שמורות לפרדס הוצאה לאור רח' יוסף , 28 הדר הכרמל , חיפה e-mail : contacts @ pardes . co . il , 33145 תשס"ו Printed in Israel 2006 13579 10 8642

פרדס הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר