רשימת מקורות

עמוד:281

ך מת' ^/ מקורות בן-גל , ט י , אלכסנדר , ד י , בנתר , א י ורבץ , ש י . ( 1992 ) זכויות האדם והאזרח בישראל - מקראה : אמנת האו"ם בדבר זכויות הילד . 1990 - כרך גי ( עמ י . ( 541-529 ירושלים : האגודה לזכויות האדם בישראל . בר , נ ' ( יולי , . ( 2003 מבחנים כעל-פה ומבחנים ככתב . כנס סקריפט - האגודה הישראלית לאוריינות , זכרון יעקב . ברגר , ע' . ( 2001 ) סנגור עצמי לאנשים מפגרים בשכלם . כתוך : סינגור עצמי , סיכום ארבע שנות התכנית כמסגרת מעונות הפנימייה , משרד העבודה והרווחה , אקי"ם ישראל וקרן קצבת נכות . גביזון , ר' . ( 1991 ) זכויות האדם , בתוך : י גביזון וחי שנידור ( עורי . ( זכויות האדם והאזרח כישראל , כרך א ' ( עמי . ( 34-25 ירושלים ; האגודה לזכויות האדם בישראל . דינשטיין , י ' . ( 1991 ) זכויות האדם לסוגיהן , בתוך : ר ' גביזון וח י שנידור ( עורי . ( זכויות האדם והאזרח כישראל , כרך א' ( עמ י . ( 35-35 ירושלים : האגודה לזכויות האדם בישראל . הוצלר , י , ' יעקב , ת , ' אלמוסני , י' וברגמן , א י . ( 2001 ) מדריך לשילוב ילדים עם מוגבלות גופנית כבית הספר ובקהילה . תל אביב : מכון מופ"ת . חוזר המנהל הכללי ( אפריל , . ( 1976 משרד החינוך והתרבות . חוזר המנהל הכללי ( דצמבר , . ( 1992 חוזר מיוחד די התשנ"ג . משרד החינוך , התרבות והספורט . חוזר המנהל הכללי ( ספטמבר , . ( 1996 חוזר מיוחד די התשנ"ז . משרד החינוך , התרבות והספורט . חוזר המנהל הכללי " : ) ח 9 . ( ב , ( מאי , . ( 1998 משרד החינוך , התרבות והספורט . חוזר המנהל הכללי , התשס"ג , ) 10 ב 1 , ( ביוני , , 2003 משרד החינוך . חוזר המנהל הכללי , התשס"ד 1 , בדצמבר , , 2003 משרד החינוך . חוק חינוך מיוחד , . 1988-ח"התשמ חוק חינוך מיוחד ( תיקון מס' , ( 7 , 2002-ג"התשס רשומות , חוברת . 92-90 , 1876 מרגלית , מ' . ( 1996 ) מגמות פיתוח בחינוך המיוחד : קידום התמודדות עם בדידות , קשרי חברות ותחושת קוהרנטיות . בתוך : ד' חן ( עורך , ( החינוך לקראת המאה העשרים ואחת , עמי , 501-489 תל אביב : הוצאת רמות , אוניברסיטת תל-אביב .

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר