חוקים, תקנות ואגודות בישראל

עמוד:84

התייחסות לצרכים המיוחדים של תלמידים עם לקויות למידה באה לאחרונה לידי ביטוי גם בכמה הצעות חוק שהוגשו בכנסת , כמו : 2002-ב הגישו 21 חברי כנסת מסיעות שונות הצעת חוק משותפת , שמטרתה לעגן בחוק את מעמדם וזכויותיהם של תלמידים עם לקויות למידה . "הצעת חוק זכויות תלמידים עם לקויות למידה בחינוך הרגיל" התשס"ב , , 2002 הוגשה מטעם ועדת החינוך של הכנסת ואושרה בקריאה ראשונה . כעת היא נמצאת בהכנה לקראת שלבי החקיקה הבאים . כדברי ההסבר להצעת החוק כותבים חברי הכנסת : "כתוצאה מכך שתלמידים לקויי הלמידה אינם מקבלים את ההתאמות והתנאים המתאימים , הישגיהם במערכת החינוך אינם משקפים את יכולותיהם , ובמקרים קיצוניים הם אף נכשלים בבחינות הבגרות . כתוצאה מכך לקות הלמידה היא בלתי הפיכה והשלכותיה באות לידי ביטוי גם בשלבי החיים המאוחרים יותר , בלימודים גבוהים , בצבא ובמסגרת . "העבודה הצעת חוק זו מקנה לשר החינוך את הסמכות לקבוע הוראות לעניין ועדת האיתור וההתאמה וכן לעניין מהותו של אבחון מתאים , לקבוע את הגורם המוסמך לאבחון ולהליכים הקשורים בכך . תלמיד שאובחן כבעל לקות למידה יהיה זכאי , על פי החוק המוצע , לטיפול ולהוראה מותאמת , לרבות התאמת המבחנים הפנימיים במוסד החינוך , על פי תכנית אישית שתותאם לו במוסד החינוך , על פי הוראות החוק , בכל שנת לימודים . האבחון , הטיפול וההוראה המותאמת יינתנו ללא תמורה . עיגון זכויות תלמידים עם לקויות למידה במסגרת המוסדות להשכלה גבוהה הוצגה בהצעת החוק של חכר הכנסת זבולון אורלב , המכונה : "הצעת חוק זכויות סטודנטים עם לקויות למידה במוסדות להשכלה גבוהה , . " 2001-ב"התשס הצעת חוק זו הוגשה לכנסת החמש עשרה והיא באה לעגן בחקיקה את זכותם הבסיסית של אנשים עם לקויות למידה להביא לידי ביטוי את יכולתם וכישוריהם , באמצעות התאמות בקבלה למוסדות להשכלה גבוהה והתאמות במסגרת לימודיהם . ההצעה מפרטת הנחיות בנוגע להתאמות לשם שילוב אנשים עם לקויות למידה בלימודים במוסדות להשכלה גבוהה . ההנחיות מתייחסות , בין השאר , לנושאים כמו מהותו של אבחון מתאים , התאמות בהליכי קבלה למוסדות להשכלה גבוהה , התאמות באופן עריכת הבחינות והמבחנים , בעבודות ובמטלות אחרות המוטלות במסגרת הלימודים , התאמות על ידי שימוש בעזרים טכניים ייעודיים , פעילות תומכת והגורם המטפל בלקויי למידה , בכל מוסד להשכלה גבוהה . כל מוסד להשכלה גבוהה יפרסם את הנהלים שיקבע ליישום ההנחיות . החוק גם מציין שתי הגבלות :

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר