תוכן אניינים

עמוד:8

0 רק : 14 סוגיות בהנחיה 'לס'נגור עצמי 272 רשימת מקורות 281 נ 00 רו'ם נספח : 1 מדריך לתלמיד לקראת ישיבת תח"י לקביעת תכנית חינוכית יחידנית 300 נספח 1 תכנית התאמות אישית 306 נספח : 3 מפת מעגל תמיכה 307 נספח ? A רשימות בקרה של כוחות , קשיים והתאמות 308 א . כתיבה 308 ב . קריאה 310 ג . מיומנויות ארגון / למידה 312 ד , חשבון 313 ה . מיומנויות חברתיות 314 נספח : 5 דוגמאות מתכנית : ChoiceMaker חומרי לימוד והערכה 315 א . דף לתכנית פעולה אישית 315 ב . הערכת ניהול ישיבת תח '' י על ידי התלמיד 315 נספח : 6 דפי עבודה מתכנית 316 My dreams ... My plan ... My future א . איך הכוונה עצמית יכולה לעזור ליל 316 ב . איך התנהלה הפגישה לתכנון הלימודים ? 317 נספח 7 מהו סגנון הלמידה שליי 318 נספח ; 8 כרטיס אישי להתאמות במבחנים כיתתיים 320 נספח : 9 פנייה להתאמה במבחן 321 נספח .-10 שאלון "הכוחות שלי " 322 נספח : 11 מדריכים באינטרנט 323 מ 9 תוו הנושאים 326 מ 9 תרו המחברים 330

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר