תוכן עניינים

עמוד:8

. 3 נקודות ציון מרכזיות בהתפתחות מנגנונים ליישוב סכסוכים בינלאומיים בדרכי שלום . 4 330 מנגנונים ליישוב סכסוכים 4 . 1 332 ההבחנה בין מנגנונים דיפלומטיים לשיפוטיים 4 , 2 332 מנגנונים דיפלומטיים ליישוב סכסוכים 4 . 2 . 1 335 משא ומתן 335 4 . 2 . 2 תיווך 336 4 . 2 . 3 פישור 337 4 . 2 . 4 חקירה 4 . 2 . 5 337 פנייה לארגונים בינלאומיים 338 4 . 2 . 6 אכיפת ציות 338 . 5 מנגנונים שיפוטיים ליישוב סכסוכים 5 . 1 339 הבדלים בין בוררות לשפיטה 5 . 2 339 סוגי בוררויות בינלאומיות 5 . 2 . 1 340 בוררות אד הוק 5 . 2 . 2 341 בוררות מוסדית 342 5 . 2 . 3 בוררות במסגרת ועדת תביעות 5 . 3 343 בתי דין בינלאומיים 5 . 3 . 1 343 בתי הדין הכלליים n - 5 . 3 . 2 344 1 CJ בתי הדין הגלובליים האחרים 5 . 3 . 3 347 בתי הדין לאינטגרציה כלכלית 5 . 3 . 4 348 בתי דין לזכויות אדם 5 . 3 . 5 349 בתי דין פליליים . 6 351 בעיות הקשורות להתפתחות השפיטה הבינלאומית 353 6 . 1 בעיית האכיפה 6 . 2 354 בעיית הפגיעה באחידות הנורמטיבית 6 . 3 354 מרוץ הסמכויות 6 . 4 356 בעיית העומס 6 . 5 357 שאלת העצמאות השיפוטית . 7 357 השיח הנורמטיבי של יישוב סכסוכים 358 נספח : 1 מקורות המשפט הבינלאומי . 1 361 מבוא 361 1 . 1 מעמדו של סעיף 38 לחוקת בית הדין הבינלאומי 1 . 2 361 נוסחו של סעיף 38 לחוקת בית הדין 1 . 3 363 התיאוריה שבבסיס מקורות המשפט הבינלאומי . 2 365 אמנות בינלאומיות 2 . 1 367 הגדרת אמנה בינלאומית 2 . 2 368 סוגי אמנות בינלאומיות 369

רמות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר