תוכן עניינים

עמוד:6

10 השיח הנורמטיבי ההומניטרי 194 פרק : IV זכויות הארס במשפט הבינלאומי 195 ו . מבוא : מאפייני היסוד של דיני זכויות האדם ומבנה הפרק . 2 195 משמעות המונח "זכויות אדם" 2 . 1 197 מאפיינים בולטים של הגדרת זכויות האדם 2 . 2 197 מעמדן המשפטי המיוחד של זכויות האדם . 3 198 ההתפתחות ההיסטורית של דיני זכויות האדם 3 . 1 201 התפתחות זכויות אדם במישור הפנים מדינתי 3 . 2 201 מקורות היסטוריים של דיני זכויות האדם הבינלאומיים 3 . 3 203 ההגנה על זכויות אדם במגילת האו"ם 205 3 . 4 ההכרזה האוניברסלית בדבר זכויות האדם 3 . 5 206 האמנות של 3 . 6 209 1966 האמנות הספציפיות . 4 210 היקף ואופן תחולתן של אמנות זכויות האדם המרכזיות 4 . 1 212 סעיפי המסגרת של האמנות של 4 . 1 . 1 212 1966 החובה לכבד ולהבטיח זכויות אדם 4 . 1 . 2 212 האופי הפרוגרסיבי של הזכויות מן הדור השני 4 . 1 . 3 214 היקף התחולה הגאוגרפי והפרסונלי של האמנות 215 4 . 1 . 4 החובה להעניק סעד אפקטיבי 4 . 1 . 5 217 עקרון השוויון 4 . 1 . 6 217 השעיית חלק מהזכויות שבאמנה לזכויות אזרחיות ומדיניות בעתות חירום . 4 . 1 . 7 218 סעיף ההגבלה הכללי של האמנה לזכויות כלכליות , חברתיות ותרבותיות 4 . 2 220 הזכויות המנויות 4 . 2 . 1 220 זכויות מן הדור הראשון 4 . 2 . 2 220 זכויות מן הדור השני 4 . 2 . 3 221 הגבלות על הזכויות 222 4 . 3 הסתייגויות . 5 225 מנגנוני האכיפה הגלובליים של דיני זכויות האדם הבינלאומיים 5 . 1 226 המנגנונים הפוליטיים 5 . 1 . 1 227 נציבות זכויות האדם והמועצה לזכויות אדם 5 . 1 . 2 227 גופים אחרים 5 . 2 229 ועדות האמנה 229 . 6 מנגנוני ההגנה האזוריים על זכויות האדם 6 . 1 232 מנגנון זכויות האדם האירופי 6 . 2 233 מנגנון זכויות האדם הבין אמריקני 6 . 3 235 מנגנון זכויות האדם האפריקאי . 7 238 אתגרים מיוחדים בתחום ההגנה על זכויות האדם 7 . 1 238 יחסיות תרבותית 239

רמות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר