תוכן עניינים

עמוד:4

5 . 1 כללי 5 . 2 51 שיטת הביטחון הקולקטיבי : המסגרת הרעיונית 5 . 3 52 מנגנון הביטחון הקולקטיבי : ההסדר הנורמטיבי ויישומו 5 . 3 . 1 54 מבנה מועצת הביטחון והליכי קבלת החלטות במסגרתה 5 . 3 . 2 54 סמכויות מועצת הביטחון והאמצעים העומדים לרשותה להפעלתן : פרק V 11 למגילה - אמצעי האכיפה של מנגנון הביטחון הקולקטיבי 5 . 3 . 2 . 1 56 התנאים המהותיים להפעלת סמכויות מועצת הביטחון : סעיף 39 למגילה 5 . 3 . 2 . 2 56 האמצעים העומדים לרשות מועצת הביטחון : סעיפים 40 42 למגילה 62 5 . 3 . 2 . 3 כוחות שלום 5 . 3 . 3 67 ( Peace-Keeping Forces ) גבולות סמכויות מועצת הביטחון 5 . 3 . 3 . 1 69 ביקורת שיפוטית על פעולות מועצת הביטחון 5 . 3 . 3 . 2 70 מירוץ הסמכויות בין מועצת הביטחון לבין העצרת הכללית 5 . 4 72 בין הכלל לבין החריגים לו : איסור השימוש בכוח , מנגנון הביטחון הקולקטיבי והזכות להגנה עצמית . 6 75 הגנה עצמית כחריג לאיסור השימוש בכוח ( Self-Defence ) סעיף 51 למגילת האו"ם . 6 . 1 76 כללי 6 . 2 76 המסגרת הנורמטיבית של הגנה עצמית : סעיף 51 והזכות להגנה עצמית מכוח מנהג 6 . 3 78 התנאים המקימים את הזכות להשתמש בכוח להגנה עצמית 6 . 3 . 1 80 מה היא "התקפה חמושה" 6 . 3 . 1 . 1 80 ( Armed Attack ) היקף ההתקפה החמושה ועוצמתה 6 . 3 . 1 . 2 81 יעד ההתקפה החמושה 83 6 . 3 . 1 . 3 היחס בין התקפה חמושה לבין תוקפנות 6 . 3 . 2 84 מה הוא מועד התרחשות ההתקפה החמושה המצדיקה שימוש בכוח ? 6 . 3 . 2 . 1 85 הגנה עצמית מקדימה 6 . 3 . 2 . 2 85 ( Antici patory Self-Defence ) הגנה עצמית מונעת 89 ( Preemptive Self-Defence ) 6 . 3 . 3 האם השימוש בכוח מטעמי הגנה עצמית עומד בתנאי הנחיצות והמידתיות ? 6 . 4 91 מושא הזכות להגנה עצמית : שאלת זהות התוקפן 6 . 5 95 נושא הזכות להגנה עצמית : שאלת זהות המותקף והגנה עצמית קולקטיבית 6 . 6 98 היחס בין הגנה עצמית לבין מנגנון הביטחון הקולקטיבי . 7 101 חריגים מנהגיים לאיסור השימוש בכוח 7 . 1 103 הגנה על אזרחים ועל רכוש מחוץ למדינה 104 7 . 2 פעולות תגמול ואכיפה 7 . 3 106 צורך 7 . 4 108 ( necessity ) התערבות הומניטרית והתערבות לקידום משטרים דמוקרטיים . 8 109 השיח הנורמטיבי על אודות השימוש בכוח 113

רמות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר