תוכן עניינים

עמוד:3

תוכןעניינים . 1 11 II המשפט הבינלאומי : מסגרת השיח . 2 11 תהליך התפתחותו של המשפט הבינלאומי 2 . 1 12 "התקופה המודרנית" 2 . 2 13 "התקופה המודרנית המאוחרת" 2 . 3 14 "התקופה הפוסט מודרנית" . 3 15 תהליכי הגלובליזציה של המשפט הבינלאומי ; בין מלחמה לשלום מבנה הספר . 4 16 השיח / הטיעון הנורמטיבי והפעולה / העמדה הפוליטית בעידן גלובלי : הישגים ומגבלות 19 פרק : 11 הסדר השימוש בכוח במשפט הבינלאומי . 1 23 מבוא : מאפייני היסוד של השיח המשפטי המסדיר את השימוש בכוח ומבנה הפרק . 2 23 ייתכנותה של הכפפת השימוש בכוח להסדרה נורמטיבית . 3 25 התפתחות ההסדר הנורמטיבי של השימוש בכוח עובר למלחמת העולם השנייה 3 . 1 29 כללי 3 . 2 29 מ"מלחמה צודקת" למלחמה שאינה כפופה למגבלות נורמטיביות 3 . 3 29 הסדרים ראשוניים להגבלת השימוש בכוח עובר למלחמת העולם הראשונה 3 . 4 30 הסדרים בדבר השימוש בכוח בין שתי מלחמות עולם 32 ( 1945-1918 ) 3 . 4 . 1 חבר הלאומים 3 . 4 . 2 32 ( League of Nations ) הסכם קלוג - בריאנד . 4 34 ( Kellogg-Briand Pact ) הסדר השימוש בכוח במגילת האו"ם : הכלל האוסר שימוש בכוח 4 . 1 35 כללי 4 . 2 35 איסור השימוש או האיום בשימוש בכוח - סעיף ( 4 ) 2 למגילת האו"ם 38 4 . 2 . 1 מושאי התחולה : "המדינות החברות" 4 . 2 . 2 39 מהות האיסור : "שימוש או איום בשימוש בכוח" 4 . 2 . 3 39 היקף האיסור : "כנגד השלמות הטריטוריאלית והעצמאות הפוליטית של כל מדינה או באופן שאינו עולה בקנה אחד עם מטרות הארגון" 41 4 . 2 . 3 . 1 "כנגד שלמותה הטריטוריאלית או עצמאותה הפוליטית של : "מדינה עיקרון איסור התערבות בעניינים פנימיים של מדינה 4 . 2 . 3 . 2 42 "באופן שאינו עולה בקנה אחד עם מטרות האו"ם" 4 . 3 47 מעמדו המנהגי של הכלל האוסר שימוש בכוח . 5 48 חריגים באיסור לשימוש בכוח : מנגנון הביטחון הקולקטיבי 51 ( Collective Security system )

רמות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר