תוכן העניינים

עמוד:7

תוכן העניינים הקדמה 13 פרק ראשון גורלו של מושג היופי 15 א . מושג היופי בראי הספרות 18 1 . תומס מאן 18 . 2 סומרסט מוהם 21 ב . יופי ורציונליזם . 1 24 יופי במשנתו של דקארט . 2 25 יופי במשנתו של שפינוזה 26 . 3 יופי במשנתו של לייבניץ 29 ג . דחיית היופי בפילוסופיה של המאה העשרים . 1 32 אסתטיקה בצל האתיקה . 2 33 אסתטיקה מיותרת 36 ד . יופי — המושג והמונח . 1 47 בין המושג למונח 47 . 2 ויטגנשטיין על 'יופי' 49 פרק שני קשה הוא היפה — קריאה בהיפיאס רבה 55 א . נושא הדיאלוג 55 ב . שיחת המבוא 60 ג . הדמות העלומה 62 ד . בין תחילת הדיון לסופו 64 ה . מהו היפה ? . 1 67 ידיעת הפרטי תלויה בידיעת הכללי . 2 67 יופי סוגי ואב טיפוס . 3 71 חומר יפה . 4 74 סדר החיים היפה . 5 77 תרמית היופי של הנאות ( המתאים ) . 6 78 השימושי הוא היפה 82

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר