היופי בראי הפילוסופיה

עמוד:4

Ruth Lorand Philosophical Reflection on Beauty . in memory of Professor Ya ' acov Bahat The BAHAT PRIZE is awarded annually This book was awarded the BAHAT PRIZE , 2005 עריכת לשון : דפנה שורפי צילום העטיפה : רות לורנד אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי או מכני או אחר — כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל . מסת"ב : © ISBN 965-311-064-0 כל הזכויות שמורות להוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה , תשס"ז סדר ועימוד : פרדס הוצאה לאור לוחות , הדפסה , ובריכה : דפוס איילון , חיפה נדפס בישראל תשס"ז 2007 / 7 1 2 3 4 5 6

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר