פתח־דבר

מתוך:  > מודה במקצת > פתח־דבר

עמוד:7

םתח דבר ענינו של ספר זה הוא בירור סוגיות מן הספרות התנאית והאמוראית העוסקות בשבועת מודה במקצת . בכוונתי לעמוד במידת האפשר על המשמעות הראשונית של המקורות , ועל השינויים שחלו בהם כתוצאה מגורמים שונים . במבוא דלהלן שני פרקים . בראשון הובאו עיקרי המסקנות של הבירור העניני בנושא , ובשני רוכזו התופעות השונות הקשורות בקורות התהוותה של הספרות התלמודית , כפי שהן מתגלות אגב העיון בסוגיות שדנו בהן . בירורי הסוגיות בפרקים שלישי עד שנים עשר הובאו עפ"י סדר המשנה ( והבבלי ) שבועות , פרק שבועת הדיינין , הפרק הדן בשבועת מודה במקצת . אבל הבירור של סוגיות הבבלי בבא קמא ק"ו ב' — ק"ז א' נקבע בסמוך לבירור סוגית הבבלי שבועות ל"ט , 'ב משום שבשתיהן הדיון הוא בשאלת היחס שבין השבועה לפרשת השומרים שבתורה . כל אחד מפרקי בירורי הסוגיות דן בנושא מיוחד במסגרת הנושא הכללי של שבועת מודה במקצת . גם שתי הסוגיות שבנספחים , הבהרתן חשובה לענינים שנדונו . לשם השלמת הדיון בנושא שלפנינו הובאו תוך עדכון שלושה פרקים שכבר פורסמו בדפוס : "בירורי סוגיות" — בר אילן י"א ( תשל"ג ) ; "עירוב פרשיות" — סיני כרך ע"ח ( תשל"ו ) ; "הודאה ממין הטענה או הודאה מן הטענה" — מכתם לדוד , ספר הזכרון להרב דוד אוקס , אוניברסיטה בר אילן ( תשל"ח . ( שינויי גירסאות צוינו רק אם הם נגעו , ולו בעקיפין , בשאלות שנדונו . כתה"י סומנו בד"כ כבדק"ס . יסודו של הספר הוא בעבודה לתואר "דוקטור , "לפילוסופיה שנכתבה בישיבה אוניברסיטה בניו יורק , בהדרכתו של פרופ' מ"ש פלדבלום . גם בהזדמנות זו אביע לו את תודתי והוקרתי . על עידודם ועל הערותיהם המועילות לפרקים שונים , נתונה תודתי לחברי במחלקה לתלמוד באוניברסיטת בר אילן ומחוצה לה : פרופ' י"ד גילת שעמד בראש המחלקה , פרופ' ד' הלבני , פרופ' ח"י לוין , פרופ' ש"י פרידמן , פרופ' י' פרנצוס ופרופ' ד' שפרבר , ראש המחלקה ויו"ר ועדת הספרים אשר דאגה להוצאתו של הספר לאור . כולם יעמדו על הברכה .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר