הקדמה

עמוד:2

הרעיון , התכנון , היישום , המיסוד והתיעוד . במהלך כל השלבים בוצעו הערכה מעצבת , דיוני משוב מספר פעמים , ראיון שותפים ומילוי שאלונים . בחלק השני שארן בין השנים 1995-1999 נסקרה ספרות מקצועית רחבה בנושא הדרוזים , כי מוקד המחקר בוצע בבית ספר ובקהילה דרוזית ובנושא היוזמה והשינוי . המחקר נערך בשתי דרכים במקביל : דרן כמותית ודרן איכותית . בדרך הכמותית הופץ שאלון המורכב מששים היגדים המתייחסים ליוזמות שבוצעו בבית ספר ג'ת הגלילית . תשובותיהם של תלמידים , מורים , הורים ובעלי תפקידים שונים בישוב ובמערכת החינוך נותחו באמצעות כלים סטטיסטים כמו ניתוח גורמים , יחסים בין הגורמים ורגרסיה מרובה . כך נבדקו השערות שעוצבו מראש . החלק האיכותי של המחקר כלל ניתוח תשובותיהם של תלמידים , מורים , הורים ובעלי תפקידים על שאלות מראיין המובנות מראש בנושא היוזמות בג'ת הגלילית , ניתוח תגובות באמצעי המידיה והעיתונות וניתוח תגובות רשמיות של אישים ומוסדות על היוזמות בגית הגלילית . באופן זה עוצבו לא במעט השערות המחקר שנבדקו בדרך הכמותית . המחקר בנוי משמונה פרקים עיקריים : הפרק הראשון עוסק בתהליך ובגורמים לעיצוב זהותם של כלל הדרוזים בראיה היסטורית עם התמקדות בתמורות ובגורמים שאפינו את תהליך עיצוב זהותם של הדרוזים בישראל . הפרק השני עוסק במערכת החינוך הכללית והדרוזית וסוקר את התמורות ומערכת החינוך בכפר הדרוזי ג'ת הגלילית שבבית ספרו בוצעו היוזמות החינוכיות שהיוו את לב המחקר . מכיוון ששאלת עיצוב דמותו וזהותו של התלמיד הדרוזי הישראלי עומדת במרכז העשייה החינוכית בעיני קברניטי הממשלה ומנהיגי העדה ומחנכי בניה שאלה זו עמדה במרכז הדיון בפרק זה . הפרק השלישי דן ביוזמות , בחידושים ובשינויים בחינוך בספרות המקצועית באופן כללי וסוקר שתי תוכניות התערבות הוליסטיות שיושמו על ידי משרד החינוך והתרבות בחמשה כפרים דרוזים בתהליך של זרימה מלמעלה למטה ( על פי הגישה הבירוקרטית ) ולא זכו להצלחה מספקת . הפרק הרביעי סוקר את היוזמות החינוכיות שנעשו בבית הספר בג'ת הגלילית , שהובלתי בהן כמנהל המוסד ונבנו בתהליך של זרימה מלמטה- למעלה ( בגישה הרב כיוונית . ( בכל יוזמה יש פירוט : רציונאל-מטרות-דרכי ביצוע-תפוקות מצופות וקשיים . הפרק החמישי דן בשאלת ההערכה המעצבת של היוזמות וסוקר את התגובות של התלמידים , המורים , ההורים ובעלי תפקידים אחרים ברמה היישובית , המגזרית והארצית על היוזמות . כמו כן כולל את השינויים שבוצעו בעקבות ביוזמות בעקבות ההערכה המעצבת .

ד"ר רג'א סעיד פרג'


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר