תוכן העניינים

עמוד:8

שער שישי : הדרשה בחיי הציבור 509 שלוש דרשות לתענית גשמים מן הגניזה - שתיים בארמית גלילית 511 המנהג ל'פאר' את הדרשן בסיום דרשתו 555 שער שביעי ? . עיונים בסידור רב סעדיה גאון 559 עיבודי סידור רס"ג והתאמתו לשימוש נוח - אופייו ומגמתו של הסידור 561 נספח לקטע ג ' ) ואני תפילתי 1 ( ' נספח לקטע כא ( ותירצה לפניך תפילת עמוסיך וכוי ;( נספח לקטע כד ( ברכת דם בתולים ) השלמות ותיקונים לסידור רב סעדיה גאון 622 א . השלמה לפרק ה'רחמין ; ' ב . השלמה לפרק קריאת התורה ) ג . הפטרת ' פורענותא' חדשה " ד . הפטרת הספד לחכם ] ה . פרשת חתן והפטרתו ; ו . קריאת פרשת 'הנני ממטיר ; ' ז . ברכת 'אשר בגלל אבות ; ' ח . הטקסט הערבי ותרגומו לעברית חילופי נוסחאות לסידור רב סעדיה גאון 648 שער שמיני : השפעות איסלאמיות על הפולחן היהודי 659 פתיחה ; א . טהרת הרגלים ; ב . טבילת בעלי קרי ; ג . בטול תפילת לחש של י"ח ; ד . תיקוני התפילה החסידיים ; ה . ההשתחויות ; ו . ישיבה בצורת בריכה ; ז . כיוון ה'מזרח' בשעת ישיבה ; ח . עומדים 'צפופים ; ' ט . פריסת הידים , תוספת ' השתחווית בשבתות ובמועדים לפי ר' אברהם והקראים רשימת שמות המאמרים והמקומות שבהם נתפרסמו לראשונה 779 מפתחות 783 מפתח כתבי היד ; מפתח המקורות ; מפתח כללי

מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר