מי היו הצדוקים?

עמוד:12

עליהם שלוש מונוגרפיות , ושתיים מהן ( של לשינסקי ושל לה מואן ) בעלות ערך רב לחקר ההלכה הצדוקית . כדי שלא להטריח את הקורא תובא סקירה מפורטת של תולדות המחקר בנספח ב . בפרק המבוא אסתפק במתן רקע כללי על אופיים של הצדוקים כקבוצה חברתית דתית ועל טיבה של הלכתם . אציין את ההישגים העיקריים של חוקרים קודמים וארגיש את השאלות שטרם נדונו במחקר ושבהן אעסוק בפרקים הבאים , וכן אתאר את שיטת המחקר שאנקוט . רוב החוקרים סוברים כי הצדוקים ( ZaSSouKoioi ) נקראו על שם כוהני בית צדוק , שאליו השתייכו הכוהנים הגדולים החל בימי שלמה ועד הרפורמה ההלניסטית שערב גזרות השמד של אנטיוכוס אפיפנס . עוד מקובל להניח כי רבים מהם השתייכו לשכבת הכהונה . מה היה טיבו של הארגון החברתי של הצדוקים ? יוסף בן מתתיהו מרבה לכנות את הצדוקים , כמו גם את הפרושים , בשם aipeaei ? ( פילוסופיות , ( שניתן להסיק ממנו כי הצדוקים היו קבוצה שעסקה בהגות פילוסופית בלבד . אך השימוש במושג זה הוא על דרך המליצה , ויוסף בן מתתיהו משתמש גם במושגים rdyjua , 1101 pa , Trpoaipeois ( השניים האחרונים משותפים גם לאיסיים ) ואף במושג . yivos כל אלו מציינים קבוצת אנשים מוגדרת ולא אסכולה פילוסופית גרידא . הצדוקים לא היו כת במובן המודרני של המונח , היינו קבוצה סגורה ומבודדת , כגון כת קומראן , אלא כיתה , כלומר תנועה חברתית דתית . 1 לשינסקי , ; 1912 לה מואן , . 1972 2 גייגר , תש"ט , עמ' ; 99-69 ולהאוזן , , 1924 עמ' ; 52-51 , 47 לשינסקי , , 1912 עמ' 96 ואילך ; לה מואן , , 1972 עמ' ; 160 , 155 באומבך , , 1989 עמ' . 179-178 יש הדוחים הסבר וה : הלשר , , 1906 עמ' ; 107-100 שרמר , , 1997 עמ' , 295 הערה . 28 היו חוקרים שניסו לתאר את החוגים שמתוכם התפתחו הצדוקים והפרושים ואת התהליך שהביא להתפתחותם . אחדים סברו שמדובר בהתפתחות חברתית שהחלה כבר בימי בית ראשון , אחרים הניחו שמדובר בימי עורא ונחמיה , והיו ששיערו ששתי הקבוצות הופיעו בתהליך שהתפתח בין ימי עזרא ונחמיה לתקופה החשמונאית . בהיעדר מידע של ממש אינני רואה טעם לפתח סוגיה וו , ועל כן אתרכז בעובדת קיומן של קבוצות אלו החל בראשית התקופה החשמונאית . למגוון ההשערות ראו : פינקלשטיין , , 1962 עמ' , 638 מנטל , תשמ"ג ( א ) והספרות שס ; לה מואן , שם , עמ' 85 ג , 386- רופא , תשמ"ט -,בקווית ; 1982 , ' נודה , , 1997 עמ' . 55-50 3 לה מואן , , 1972 עמ' ; 33-31 מאן , , 1990 עמ' . 168-165 4 לעומת כת קומראן , לא ידוע על דרכי היבדלותם של הצדוקים מזולתם או על תנאי הקבלה לכיתתם . אם להשתמש במונח שנקט סנדרס , 1977 ) עמ' , ( 426-425 הרי הצדוקים הם party ולא . sect שיטה מדויקת יותר בעניין וה הציע א' באומגרטן , המבחין בין שני סוגי קבוצות או כיתות : רפורמיסטיות ו'מופנמות' . ( introversionist ) קבוצה רפורמיסטית מבקשת לשנות את פני החברה בלי שתוציא עצמה מכלל החברה . לעומת זאת שאיפתה של קבוצה 'מופנמת' היא לשנות באופן קיצוני את פני המציאות החברתית , ובעקבות זאת היא דוחה את מוסדות החברה ורואה בהם מעוות לא יוכל לתקון . ראו באומגרטן , 1997 ) עמ' , ( 15-13 המסתמך על המושגים שטבע

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר