הקדמה

עמוד:10

פרק המבוא עוסק בסקירת תולדות המחקר ומציג את שיטת המחקר שנקטתי בספר זה . הפרק הראשון של הספר מוקדש לבירור סוגיה היסטורית מורכבת : האם הצדוקים והבייתוסים הם קבוצות נפרדות או שמא הם ישות חברתית אחת . אגב פרק זה יוגדר מיהו צדוקי . ארבעת הפרקים הבאים דנים בהלכות הייחודיות לצדוקים על פי הכתוב עליהן בספרות חז"ל ולעתים גם בכתבי יוסף בן מתתיהו : דיני השבת , החוק הפלילי , הלכות הפולחן במקדש ועבודת הכוהנים וכן דיני טומאה וטהרה . הפרק השישי מסכם את הלכות הצדוקים בהשוואה לאלו של הפרושים מחד גיסא ושל כת קומראן מאידך גיסא , ומוצעת בו שיטה להבנת העקרונות ההלכתיים של הצדוקים ותפיסת העולם המשתקפת בהם . הפרק השביעי משחזר את מעמדם של הצדוקים בחברה היהודית בתקופה החשמונאית . הפרק השמיני דן בסמכותם ובתפקודם של הכוהן הגדול ושל שכבת הכוהנים הגדולים בימי בית הורדוס , ובד בבד מתמקד בדאגתם לקדושת המקדש וברדיפתם את הנוצרים הראשונים . הפרק התשיעי מתחקה אחר השאלה עד כמה הצדוקים והלכתם שלטו במקדש בתקופת בית הורדוס . הפרק העשירי מבקש להסביר את ההבדלים החברתיים בין הצדוקים לפרושים ולהציע ניתוח של התהליכים החברתיים שחלו בחברה היהודית למן ימי בית חשמונאי ועד לחורבן בית שני . את הספר חותמים נספחים המבררים את תרומת הממצא הארכאולוגי להבנת הצדוקים והלכתם ואת תולדות המחקר של הצדוקים והלכתם . ברצוני להודות מקרב לב למי שסייעו לי בחיבור הספר . ראש וראשון מורי פרופ' יהושע שוורץ שהנחה אותי בכתיבת עבודת הדוקטור והמשיך ללוות אותי בכתיבת הספר . פרופ' אלברט באומגרטן חשף אותי לדרכי השימוש במדעי החברה והדת בחקר ההיסטוריה העתיקה וסייעני בעצות רבות . פרופ' יעקב קוגל , פרופ' זאב ספראי , פרופ' עמוס קלונר ופרופ' חנן אשל תרמו אף הם מניסיונם ומחכמתם . במהלך גיבושו של הספר שהיתי זמן מה במרכז ללימודי יהדות באוניברסיטת הרווארד וזכיתי לאירוח של פרופ' יעקב קוגל ופרופ' גארי אנדרסון . בכתיבת הספר נסתייעתי במלגות מטעם קרן פולברייט , קרן הזיכרון לתרבות יהודית ומלגת אלון . פרסום הספר התאפשר בזכות קרנות מחקר מטעם מרכז רנרט לחקר ירושלים , מרכז ריבלין של אוניברסיטת בר אילן , קרן קושיסקי והקרן על שם קרוטהאמר של המחלקה ללימודי ארץ ישראל ע"ש מרטין ( זוס ) באוניברסיטת בר אילן . תודות שלוחות גם לשלומית משולם ממערכת יד בךצבי ולאפרת לוי האמונה על עריכת הלשון . הכרת תודה מיוחדת מסורה לאשתי תניה ולבניי נדב , תומר ואורי , ששימחו אותי ועודדו אותי . ספר זה לא היה בא לעולם לולא טיפוחם המתמיד של הוריי צבי וחנה , אחי יואב ואחותי עפרה .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר