תוכן העניינים

עמוד:6

פרק רביעי : הפולחן בבית המקדש 132 הקרבת קרבנות תמיד משל יחיד והתנגדות לתקנת מחצית השקל 132 ימי המילואים כטקס שנתי 139 מנחת השלמים נאכלת בידי הכוהנים 147 הקטרת הקטורת ביום הכיפורים מחוץ לקודש הקודשים 152 התנגדות לניסוך המים על המזבח בחג הסוכות 159 גביית המעשרות בידי הכוהנים בגבולין 160 פרק חמישי : טומאה וטהרה 172 שרפת פרה אדומה בידי כוהן גדול הנטהר ב'מעורבי שמש' 172 דיני נידה 181 כתבי הקודש אינם מטמאים ידיים 190 האם עצמות בהמה טמאות ? 192 טומאת הניצוק 194 יחסם של הצדוקים לטומאת המקדש 195 פרק שישי : אופייה של ההלכה הצדוקית ומגמותיה הדתיות 203 טיפוסי ההלכות המיוחסות לצדוקים ומחלוקותיהם עם הפרושים 203 ההלכה הצדוקית והתפתחות ההלכה 1 השוואה עם הלכות הפרושים וכת קומראן 208 פרשנות המקרא הצדוקית 216 מגמות ההלכה הצדוקית במבחן ביקורת הטקסט והמסורת 223 הדינמיות של הקודש ! תפיסת הקדושה והפולחן של הצדוקים 226 הערכים שביסוד מגמותיהן של הלכות הפרושים והצדוקים 230 קדושה דינמית מול קדושה סטטית 238 הרקע המקראי . קדושה דינאמית וקדושה סטטית בתורה 241 עוד על המודל הדינמי סטטי : התפיסה הכיתתית של קדושה ופולחן במגילת המקדש ובממ"ת 244 פרק שביעי : מעמדם של הצדוקים בימי החשמונאים 37-152 ) לפנה"ס ) 247 עליונות הפרושים בראשית התקופה החשמונאית 247 סוף ימי הורקנוס - הפיכתו לצדוקי 251 אלכסנדר ינאי ומלחמתו בפרושים 261 מלכות שלומציון אלכסנדרה י תור הזהב של הפרושים ומצוקת הקצונה הצדוקית 274 מצור פומפיוס וימי שלטונם של אריסטובולוס השני . של הורקנוס השני ושל מתתיהו אנטיגונוס 286 סיכום 291

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר