רשימה ביבליוגרפית

עמוד:682

נאור , מרדכי , ספר העלייה , מאה שנה לעוד של עלייה לקליטה , רמת גן , מסדה ומשרד הביטחון , . 1991 נאור , מרדכי ( עורך , ( עיד ; , 8 עולים ומענרות , , 1952-1948 ירושלים , יד יצחק בן צבי , תשמ"ז . נאור , מרדכי , צמיחתו של מנהיג , פנחס ספיר , 1949-1930 תל אביב , פפירוס , תשמ"ז . נבו אשכול , עפרה , אשכול של הומור , תל אביב , עידנים , תשמ"ט . נמרוד , יורם , מי מרינה , המחלוקת על מי הידד , ; גבעת חביבה , המרכז ללימודים ערביים ואפרו אסייניים , . 1966 נקרימון , שלמה , לקראת שעה האפס , הדרמה שקדמה למלחמת 6 הימיס , אשכול , בגי , ; נךגודיו , ; דיי , ; שפירא , תל אביב , מדור , . 1968 סופר , ארנון , נהרות סל אש , המאבק על המים במזרח התיכו , ; תל אביב , עם עובד , תשנ"ב . עופר , דליה ( עורכת , ( ני ; עולים לוותיקים , ישראל כעלייה הגדולה , 1953-1948 ירושלים , יד יצחק בן צבי , תשנ"ו . עילם , יגאל , הסוכנות היהודית , שנים ראשונות , 1931-1919 ירושלים , הספריה הציונית , תש"ן . עמית , מאיר , ראש כדאש , מנט אישי על אירועים גדולים ופרשיות עלומות , אור יהודה , הד ארצי , . 1999 פדהצור , ראובן , ניצחו ; המנוכה , מדיניות ממשלת אשכול בשטחים לאחר מלחמת ששר , הימים , יד טבנקין-מכון גלילי וביתן הוצאה לאור , תשנ"ו . פטינקין , דן , המשק הישראלי נעשור הראשו , ; ירושלים , מרכז פאלק למחקר כלכלי בישראל , . 1965 פינס , דן , החלו ן ככור המהפכה , קורות הסתדרות החלוץ כרוסיה , תל אביב , דביר , . 1938 פינקוס , בנימין , יהודי רוסיה ונדית המועצות , תולדות מיעוט לאומי , שדה בוקר , אוניברסיטת בן גוריון , תשמ '' ו . פרוינדליך , יהושע , מחורנ ; לתקומה , המדיניות הציונית מתום מלחמה העולם השנייה ועד הקמת מדינת ישראל , מפעלים אוניברסיטאיים להוצאה לאור , . 1994 פרנקל , דניאל , על פי תחום , המדיניות הציונית ושאלת יהודי גרמניה , , 1938-1933 ירושלים , מאגנס , תשנ"ד . צחור , זאב , "העלייה השנייה - עיצוב והנהגה , " מאסן , ' ט"ו , תשמ"ה . צמרת , צבי , יבלונקה , חנה ( עורכים , ( העשור הראשי , ; תש"ח-תשי"ח , ירושלים , יד יצחק בן צבי , תשנ"ח . קובר , אבי , הכרעה , הכרעה צנאית כמלחמות ישראל -ערב , 1982-1948 תל אביב , משרד הביטחון , . 1995 קולר , אברהם משה , נ ד , . 1937 ארכיון העבודה והחלוץ . קורן , דני ושפירא , בועז , קואליציות , הפוליטיקה הישראלית , 50 שנים 100 - אירועים , תל אביב , זמורה ביתן , תשנ"ז . קרק , רות , "ההתיישבות היהודית בנגב בתקופת המנדט הבריטי , " אד ? הנגב , א , ערך אבשלום שמואלי , תל אביב , משרד הביטחון , תשל"ט , עמי . 331-323 רבץ , יצחק וגולדשטיין , דב , פנקס שידות , א-ב , תל אביב , מעריב , תשל"ט . רבינוביץ , איתמר , "המאבק על מי הירדן כמרכיב בסכסוך הערבי-ישראלי , " ארצית הגליל , ב , עורכים אבשלום שמואלי ואחרים , חיפה , אוניברסיטת חיפה ומשרד הביטחון , , 1983 עמ' . 963-868 רוזנמן , אברהם , הכלי ליישובה של הארץ , סיפור המחלקה להתיישנות עד להקמת המדינה , ירושלים , ההסתדרות הציונית , תשנ '' ז . רוזנמן , אברהם , השמשים.- דופי ; ואשכול , ירושלים , מוסד ביאליק וההסתדרות הציונית , תשנ"ב . רוטברג , חיה , ספר מאוחד , תל אביב , עם עובד , תשמ"ח . שחם , דוד , ישראל 50 השנים , bn אביב , עם עובד , תשנ"ח . שטרנהל , זאב , כני ; אומה או תיקו ; חכרה ? לאומיות 1 D 7 Dr ^ x' 1 כתנועת העמדה הישראלית , 1940-1904 תל אביב , עם עובר , תשנ"ה . שיפטן , רן , "התפיסות המנחות בפוליטיקה של ארצות הברית כלפי המזרח התיכון , " יחסי ישדאל-אדצות הכרית כאספקלריה היסטורית , יד טבנקין , , 1990 עמי . 27-16 שנער , פליכס אליעזר , כעול כורח ורגשות , יחסי ישראל-גדמניה , 1966-1951 ירושלים ותל אביב , שוקן , תשכ"ז . שפירא , יוסף , לוי אשכול , נמעלות השליחות , רמת גן , מסדה , . 1969 שפירא , יוסף , מאיד דוטנדג , עשרים שנה למותו , תל אביב , תרבות וחינוך , תשל"א . שפירא , יוסף , ענודה ואדמה , חמישים שנות הסתדרות הפועלים החקלאים , א , תל אביב , עם עובד , . 1961 שפירא , יוסף , הפועל הצעיר , הרעיו ; והמעשה , תל אביב , עיינות , . 1967 Oxford , Blackwell , 1991 . Wasserstein , Bernard , The British in Palestine , The Mandatory ' Government and the Arab-Jewish Conflict 1917-192 9 , Pritlie , Terence , Eshkol of Israel , London , Museum Press , 1969 . Bialer , Uri , Oil and the Arab-Israeli Conflict . 1948-61 Houndmills , MacMillan Press , 1999 . Bar-Yaacov , Nissim , The Israel-Syrian Armistice . Problems of Implementation , / 949- / 966 , Jerusalem , Magnes , 1967 .

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר