רשימה ביבליוגרפית

עמוד:680

ספרי מחקר , זיכרונות ומאמרים אביזוהר , מאיר , בדאי סדוק , אידיאלים חברתיים ולאומיים והשתקפותם בעולמה של מפא , "' תל אביב , עם עובד , תש"ן , אביזוהר , מאיר , "נקודת השבירה בתהליך פילוגה של מפא"י , " יעד , , 1 ינואר , 1989 עמ' . 107-97 אבן , אבא , פרקי חיים , ב , תל אביב , מעריב , . 1978 אבני סגרה , דן , היבשת השחורה , תל אביב , עם הספר . (? 1967 ) אהרונסון , שלמה , נשק גרעיני נמזדח התיכון , א-ב , ירושלים , אקרמון , תשנ"ר-תשנ"ה . אוליצקי , יוסף , דפי בית נדנד , . 195 « ארכיון יד לוי אשכול . אורן , אלחנן , התיישנות נשנית מאבק , אסטרטגיה יישובית בטרם מדינה תרצ"ו-תש"ז , 1947-1936 / ירושלים , יד יצחק בן צבי , תשל"ח . אוסטפלר , זהבה , משרד re . בשנותיו הראשונית , פרקים ננחדים , תל אביב , משרד הביטחון , תש"ס . אוסטפלד , זהבה , צבא נולד , א-ב , תל אביב , משרד הביטחון , תשנ"ד . אליאב , אריה לובה , קפיצת הדיל , תל אביב , עם עובד , . 1970 אליאב , מרדכי ( עורך , ( במצור ונמצוק , אד-ךישדאל נמלחמת העולם הראשונה , ירושלים , יד יצחק בן צבי , תשנ"א . אליצור , יובל וסלפטר , אליהו , עלילות נפט , סיפור פריצת מצור הדלק על ישראל , תל אביב , זמורה-ביתן , תשנ"ט . אפרתי , נתן , ממשבי לתקווה , היישונ היהודי נאד'ךישדאל נמלחמת העולם הראשונה , ירושלים , יד יצחק בן צבי , תשנ"א . ביאלר , אורי , "דלק מאיראן - שליחותו של צבי דוריאל בטהראן , 1963-1956 חלק ב - הפעולה , " עיונים נתקומת ישראל , , 9 תשנ"ט , עמ' . 166-128 ביגר , גדעון , מישנת נתר או נית לאומי , השפעת השלטון הבריטי על אדךישראל , 1930-1917 בחינה גיאוגרפית היסטורית , ירושלים , יד יצחק בן צבי , תשמ"ג . ביהם , מרים וקליימן , אפרים , "מחירו של מיתון , " רבעון לננקאות , כרך ח ( חוברת , ( 29 תשכ"ח , עמ' . 42-31 בלאס , שמחה , מי מדינה ומעש , רמת גן , מסדה , . 1973 בן עד , אביטל , "תמורות מדיניות ביחסי ישראל-אפריקה , " סקירה חודשית , ל"ג , 1986 , ( 8 ) עמ' . 29-24 בראון , אריה , חיתם אישי , משה דיין במלחמת ששת הימים ואחריה , תל אביב , ידיעות אחרונות , . 1997 בר זוהר , מיכאל , בן גודיון , א-ג , תל אביב , זמורה-ביתן , . 1987 ברטל , י , ' צחור , ז , ' קניאל , יי ( עורכים , ( העלייה השנייה , מחקרים - מקירות - אישים , א-ג , ירושלים , יד יצחק בן צבי , תשנ"ח . בר יוסף , יהושע , ביוגרפיה של אשכול בשנים 1917-1914 עם הערות של אשכול , לא פורסם . (? 1965 ) ארכיון יד לוי אשכול . ברקאי , חיים , ימי נראשיה של המשק הישראלי , ירושלים , המכון למחקר כלכלי בישראל ע"ש מוריס פאלק , תשמ"ד . נשער , דגניה נ נקיבות , דגניה ב , תש"ט . גבאי , יורם , "מדיניות מיתון בישראל - ניסיון העבר ולקחים לעתיד , " הרבעון הישראלי למסים , כרך י"ד ( חוברת , ( 53 תשמ"ד , עמ' . 79-74 גבע , ישי , "הפועל הצעיר בשנות העשרים - בין חבר חלוצים למפלגת פועלים , " מאסף , תשמ"ז . גבע , ישי , "יישוב הארץ בראשית המדינה , בין התיישבות חלוצית להתיישבות המונית , " יעד , חוב' , 2 תשמ"ט , עמ' , 113-97 חוב' , 3 תש '' ן , עמ' , 110-101 חוב' , 4 תש"ן , עמ' . 97-90 גבתי , חיים , מאה שנות התישנות , א-ב , תל אביב , הקבוץ המאוחד , תשמ"א . גוברין , פנחס , צו קריאה תש"ח , התגייסות חיישינ למערנה , תל אביב , מערכות , תשל"ו . גולן , שמעון , "המאבק על מי הירדן , " ארצות הגליל , ב , עורכים אבשלום שמואלי ואחרים , חיפה , אוניברסיטת חיפה ומשרד הביטחון , , 1983 עמ' . 862-853 גולן , תמר , שחור לכן , לב / ישחור , ראשי פרקים באפריקה של ימינו , משרד הביטחון , תשמ"ו . גורני , יוסף , "המהות ההיסטורית של הסוציאליזם הקונסטרוקטיבי , " קתדרה , , 79 ניסן תשנ"ו , עמי . 191-182 גלבר , יואב , גרעין לצנא עניי סדיר , תרומתם של יוצאי הצנא הנריטי להקמת צה"ל , ירושלים , יד יצחק בן צבי , תשמ"ו . גלבר , יואב , מולדת חדשה , עליית יהודי מרס אירופה וקליטתם , 1948-1933 ירושלים , יד יצחק בן צבי ומכון ליאו בק , . 1990 גלבר , יואב , תולדות ההתנדבות , א-ד , ירושלים , יד יצחק בן צבי , תשל"ט-תשמ"ד . גלוסקא , עמי , העימות בי ; המטה הנללי ונין ממשלת אשכול נ"תקופת ההמתנה" - מאי-יוני , 1967 ירושלים , המכון ליחסים בינלאומיים ע"ש לאונרד דיוויס , . 2001 גלעדי , דן , לוי אשכיל קנרניט ההתיישבות ההמונית , , 1952-1948 מכון גולדה מאיר , אוניברסיטת תל אביב , . 1993 גלעדי , דן , הישוב בתקופת העליה הרביעית , תל אביב , עם עובד , תשל"ג . גלעדי , דן , "ענף ההדרים - מנוף להתיישבות השרון , " דברי הקונגרס העולמי למדעי היהדות תשמ"ה , ב , עמ' . 119-115 גרוס , נחום , "הנחת היסודות לבנקאות המודרנית בארץ ישראל , " סקירה חודשית , , ( 1983 ) 30 אוקטובר , עמ' . 45-39

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר