ג. השנים האחרונות במשרד האוצר - "מדיניות כלכלית חדשה" נוספת

עמוד:382

רצוני לעמוד עתה על כמה מן הבעיות הללו . אחה הבעיות החשובות מתעוררת ביחס למלוות פיתוח שניתנו לשם התיישבות חקלאית , במידה שהן צמודות לשער המטבע . בשמונה עשר הסעיפים שהבאתי לפני הכנסת יש פסוק האומר משהו בעניין זה . בינתיים קיימנו שיחות ובירורים עם אנשי המרכז החקלאי וגופים אחרים . באתי לידי מסקנה שצריך להקים ועדה - ומוקמת עתה ועדה בה משתתפים נציגי הממשלה , בנק ישראל , בנק החקלאות והמרכז החקלאי , אשר תבחן את העניין ותגיע למסקנות מתאימות בהתחשב במצב הרווחיות של החקלאות . אני מתאר לעצמי שבדיקה זו תימשך חודש-חודשיים . שאלה נוספת קשורה בתנאי הגבייה של מלוות לשיכון הצמודים לשער , במיוחד דירות בשיכוני עולים ובשיכונים עממיים . לבחינת השאלות הללו מוקמת וערה מתאימה של האוצר , משרד השיכון ו"עמידר , " המרכזים מרבית השיכונים הללו . אשר לתכניות החיסכון המאושרות בבנקים , ניהלו האוצר ונגיד בנק ישראל שיחות רבות בעניין זה עם הבנקים . ניתן לומר עכשיו שהבנקים שיש להם תכניות חיסכון מאושרות מוכנים לתת כיסוי לחוסכים במידה שימשיכו בחסכונותיהם , ובמידה שהבנקים השקיעו את החסכונות בניירות ערך צמודים . אנו מטפלים בכל מכלול הבעיות הנובעות בהכרח מן התכנית החדשה ומקביעת שער אחיד , ואוכל להבטיחכם כי ניתן דעתנו על כל הבעיות הללו במועד מתוך שיקול דעת ככל האפשר . בהקשר זה יורשה נא לי לציין כי הממשלה קיבלה מן הציבור הישראלי הלוואות בסכומים של מאות מיליוני לירות צמודות לשער המטבע . כפי שציינתי בשידורי , מובן מאליו שהממשלה תעמוד בכל ההתחייבויות הנובעות מכך . חלק לא מעט מבין הנכסים הללו הוא בידי שדרות הציבור הרחבות . איגרות חוב צמודות לשער המטבע או למדד יוקר המחיה בסכום של מאות מיליוני לירות מצויות בידי קופות תגמולין ומוסרות פנסיה , וכספים אלה הלוא הם כספי פועלים ושכירים , ובעלי אמצעים לא גבוהים . גם ציבור מקבלי הפיצויים , אשר ייהנה מתמורה גבוהה יותר בלירות ישראליות , מקיף עתה רבבות בתי אב , שהם מאות אלפי נפש . כספים נוספים אלה , גם אם ייחסכו ברובם , דבר שאנו מצפים לו , הרי חלק מהם יוזרם בלא ספק לשדרות המשק הרחבות ויגדיל את רמת ההכנסות של הציבור בכללו . לשמחתי , ובוודאי לשמחת כולנו , יכולנו לבצע את התכנית לייצוב המשק ללא חשש שהדבר יגרור אבטלה . דומני שהכל יסכימו שביום מן הימים נאלצים היינו להעמיד את המטבע על בסיס שער אחיד . כולנו יודעים שבכמה ארצות בתקופת מעבר כזאת איחוד שערים עלול להיות קשור וכרוך בגרימת אבטלה . טוב הדבר שעלה בידנו לעשות צעד זה עתה , בתקופה בה שוררת תעסוקה מלאה , תוך עלייתם המוחשית של רבבות אנשים לארץ . ועל כך גדולה שמחתי . אין לי לחשוש שצעד זה שאנו נוקטים עכשיו יגרום סבל ומצוקה הקשורים באבטלה . נקטנו אמצעים למניעת התעשרות בעקבות האחדת השערים . מייבוא שטרם הגיע לארץ , או שטרם שוחרר מן המכס , נגבה הפרשי שער וכן נגבה מסי יתר מן המחסנים של יבואנים . לעומת זאת תוך מאמצים להבטחת יציבות המחירים הסכמנו שלא לגבות מסי יתר על חומרי גלם במפעלים , בתנאי שלא יועלו בהם מחירי התוצרת . ברצוני להבהיר כאן סוגיות אחדות הקשורות בענייני המחירים והמכסים שלגביהם נתעוררו כנראה פה ושם אי הבנות . ברור שאיחוד השערים והעמדת השער על שלוש ל"י לדולר חייב לגבי מוצרים מסוימים העלאות במחירים . אותם המוצרים אשר השער האפקטיווי לייבואם , היינו לפי השער הקודם בתוספת ההיטלים , היה קודם לכן נמוך מן השער החדש , הרי שאיחוד השערים מחייב התאמת מחיריהם על בסיס השער החדש . אילו השארנו את המחיר של מוצרים אלו על בסיסם הקודם , היה בכך מתן סובסידיה ברורה לאותו מוצר . סובסידיות מסוג זה כרוכות לא רק בצמצום הכנסות , אלא גוררות בהכרח עיוותים המתבטאים בשימוש יתר במוצרים המוזלים , דבר שממנו אנו רוצים להיגמל , ואשר לשם כך ביצענו את השינוי הזה . אעמוד במשפטים ספורים על עניין מחירי הדלק , שבימים אלה נהפך לנקודה רגישה בוויכוח , ובמיוחד מחיר הקרוסין לשימוש ביתי . עם קביעת השער החדש הפחתנו את המכס הפיסקלי על קרוסין ב . 509 ' 0 אילו ניתן היה לבודד את השימוש

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר