התוכן

עמוד:ה

התוכן מבוא ז ציוני דרך בחייו של לוי אשכול יח רשימת התעודות ותוכנן כ פרק ראשון : מילדות באוקראינה לקבוצה"עבודה" בארץ ישראל , 1 1920-1895 תקופת מלחמה העולם הראשונה 3 / פרק שני : בשנים של שלטון המנדט , 21 1932-1920 א . התארגנות הפועלים בימי העלייה השלישית 22 / ב . תמורות בהתיישבות בתקופת העלייה הרביעית 33 / ג . התיישבות האלף הראשונה 55 / ד . ממשבר כלכלי למשבר מדיני בעקבות מאורעות תרפ"ט 79 / פרק שלישי : בצלה של גרמניה הנאצית , 101 1939-1933 א . שליחות מגבית ללונדון 102 ב . שליחות ציונית ופעילות ה"העברה" בברלין 110 / ג . בחזרה לקלחת הפנים יישובית הבוערת - פועלים מול רוויזיוניסטים 126 / ד . בהנהלת "ניר" בימי גזרות בגרמניה 137 / ה . הקמת יישובי "חומה ומגדל" בזמן המרד הערבי 147 / ו . בהנהלת חברת"מקורות" 160 / ז . ביקור באמריקה ערב מלחמה 163 / פרק רביעי : במלחמת העולם השנייה ואחריה , 171 1947-1939 א . דאגות כלכליות והתגייסות ביישוב לצבא הבריטי 172 / ב . פילוג במפא"י בעיצומה של המלחמה 180 / ג . מזכיר מועצת פועל תל אביב ערב סיום מלחמת העולם השנייה 196 / ד . המאבק נגד הבריטים לאחר מלחמת העולם 206 / פרק חמישי : במשרד הביטחון בימי מלחמת העצמאות , 217 1948-1947 א . חורשים ראשונים ללחימה - התארגנות בצל קשיים צבאיים ומדיניים 218 / ב . הקמת המדינה בעיצומה של המלחמה 229 / פרק שישי : בסוכנות היהודית בשנות העלייה ההמונית , 239 1952-1948 א . מחנות עולים ומושבים 240 / ב . הקמת המעברות 256 / ג . ראשיתה של האטה בהתיישבות ובעלייה 266 / פרק שביעי : שר האוצר בשנים של משבר כלכלי והתאוששות , 279 1956-1952 א . ה"מריניוה הכלכלית החדשה" 280 / ב . התאוששות כלכלית והתדרדרות ביטחונית 290 / ג . כלכלה בתקופת מלחמה 311 /

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר