אם תשאלו אותי...

עמוד:32

ומוטב שכך . " בסוגיה זו יש גם המזהירים מפני פוליטיזציה של המודיעין , כפי שטען אל"מ ) מיל ) ' אפרים לביא , במאמרו בביטאון מל"מ : " סוגיות מודיעיניות מדיניות שבלב השיח הפוליטי ישראלי ממחישות את הרגישות הכרוכה בעיסוקם של גורמי מודיעין צבאי בהערכות בעלות רגישות מדינית ופוליטית גבוהה , כמו למשל בנושא הפלסטיני . על גורמים אלה מוטלת חובת הזהירות למנוע הטיות , לדבוק באמות מידה מחקריות מקצועיות , לא לשפוט את עמדות היריב בראייה פוליטית ישראלית ולא להשתלב בשיח פוליטי ואידאולוגי . " המחמירים נוטים להזהיר מפני סכנת ערעור האושיות של מקצוע המודיעין . לתפיסתם , הקמ"ן המסורתי מבסס את מעמדו על ידע ולמידה ושואף כל העת להבין ולהרחיב את הידע על היריב , לרבות בתחומי העומק ) תרבות , שפה , כלכלה . ) במצב דברים זה , כל עיסוק בהשפעה על מקבלי ההחלטות ובמעורבות בביצוע המדיניות , מטבע הדברים עשוי לבוא על חשבון העמקה ומיומנות ביסודות מקצוע המודיעין . גישת שני הכובעים רח"ט מחקר , ) 2006-2002 ( תא"ל ) מיל ) ' יוסי קופרווסר ) קופר , ) הנחשב ממובילי גישת האקטיביזם המודיעיני , פרסם מאמר תגובה לאפרים לביא ובו הדגיש בין השאר כי " אמ"ן איננו גוף שיכול להרשות לעצמו לשבת במגדל שן אקדמי מחקרי . זהו גורם המחקר המודיעיני הממלכתי של מדינת ישראל , וככזה , בצד הצורך לעשות הערכת מודיעין איכותית , מקצועית ואובייקטיבית ] ... [ עליו לספק את התחמושת המודיעינית הנדרשת ללחימה המדינית של מדינת ישראל" . קופר דן בהרחבה בסוגיה גם במאמרו העוסק ברפורמות המוצלחות לשיטתו במודיעין הישראלי , שגובשו והונהגו בתחילת שנות ה . 2000 לדבריו , אחד השינויים העיקריים שננקטו בתפיסה החדשה היה הגדרה מחדש של קשרי הגומלין בין אמ"ן למקבלי ההחלטות . במסגרת ה"שותפות , " אמ"ן קיבל עליו גם את המשימה להציע המלצות למדיניות , בנפרד מתמונת המודיעין . רח"ט מחקר היום , תא"ל יוסי ביידץ , מגדיר את אחת המשימות המרכזיות של חטיבת המחקר כ"יצירת מודיעין שיאפשר לחולל דיון ולמידה ולהניע קבלת החלטות . " בפועל , גישה מרחיבה זו רואה אף היא באנשי המודיעין שותפים מלאים לעיצוב העשייה הצבאית והמדינית . ראש אמ"ן הנוכחי , האלוף עמוס ידלין , הנדרש לסוגיה ) בין השאר בעקבות מסמכים שמנפיקה לפרקים מחלקת בקרה באמ"ן , המצביעים על עירוב יתר של מודיעין עם עמדות בתוצר המחקרי , ) מקפיד להבהיר את גישתו : הוא ער למורכבות הנושא , אבל אינו מתחמק מהתמודדות עמו . לשיטתו , הוא חובש שני כובעים : האחד , כאיש מודיעין מקצועי , המחויב להביא את הידע והתובנות שלו באופן המיטבי ) תמונת המודיעין והערכתו ( לשולחן מקבלי ההחלטות ולוודא שזו הובנה על כל משמעויותיה ; בכובע האחר , כחבר בפורום המטה הכללי וכשותף לדיוני " המטבחון , " קבינט וממשלה , הוא נדרש מפעם לפעם לחוות דעתו גם על דרכי הפעולה המומלצות לישראל / צה"ל . בעשותו כן , הוא מקפיד להדגיש כי זו דעתו כמפקד בכיר בצה"ל , ואם נדרש , גם יאמר שיש בארגונו דעות נוספות ויציינן . האלוף ידלין הדגיש את תפיסת עולמו זו במאמר שפתח את הספר " מלאכת מחשבת : " " גם בעתיד הנראה לעין , לא יוכל ראש אמ"ן להסתפק בהצגת איומים והזדמנויות ויהיה עליו לנהל שיח למידה אינטימי עם מקבלי ההחלטות ] ... [ ולהציג את הערכתו על חלופות אפשריות לפעולת כוחותינו . " ... עשה ואל תעשה לנוכח פני הדברים , על אנשי המודיעין להיות ערים לתופעה , למוקשים שהיא שמה לפניהם , ובעיקר למדיניות הרמטכ"ל והקברניטים בסוגיה . מעבר לצורך בהפרדה הברורה שיש לעשות בין ידיעה להערכה ולעמדה , אין בספרי המתודולוגיה המודיעיניים " פתרון בית ספר" לדילמה . לפיכך , ועל מנת לחזק את אנשי המודיעין בהתמודדות עם איזון השיקולים ועם החשש מהטיות , מומלץ שיקפידו על כמה כללי התנהלות בעבודה השוטפת , בהתאמתם לנסיבות האירוע הקונקרטי : . 1 במסמכים המודיעיניים , שהם ליבת העשייה וכלי השיח העיקרי בין החוקרים לצרכניהם , יש להסתפק בהצגת תמונת המודיעין ובהצפת המשמעויות העולות ממנה הטיעון המרכזי היוצא חוצץ נגד תפיסת המודיעין האקטיבי נוגע לצורך של קצין המודיעין להיות חף וטהור בהערכותיו . לפי טיעון זה , אם קצין המודיעין נוקט עמדה או ממליץ על פעולה או מדיניות , כל שכן אם הוא נוטל חלק פעיל ביישומה - גובר החשש שהמלצותיו ישפיעו , גם אם שלא מדעת , על הערכותיו מעבר לוויכוח ה"אקדמי" בדבר השמירה על " טוהר המודיעין , " שראוי שיישמר כ"עמוד האש" לפני המחנה , המציאות בשטח תמשיך לקבוע במידה רבה את דרכי הפעולה . 6 "עבודת המודיעין בזירה הפלסטינית - הערכה ביקורתית , " אפרים לביא , מבט מל"מ , גיליון , 52 דצמבר . 7 . 2008 " על הערכת המודיעין ערב האינתיפאדה השנייה , " תא"ל ) מיל ) ' יוסי קופרווסר , בתגובה למאמרו של לביא , מבט מל"מ , גיליון , 52 דצמבר , 2008 עמ' . 36 . 8 . 14 "Lessons October from 2006 . Israel' XII s . Intelligence Reforms" , Yosef Kuperwasser . Brookings Institution . Analysis Paper , no p , , . 9 "אמ"ן עם הפנים למחר , " אלוף עמוס ידלין , ר' אמ"ן , מלאכת מחשבת 60 - שנות עשייה מודיעינית , עמ' . 19

המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר