תוצאות הבחירות במל"מ - 2004

עמוד:43

תוצאות הבחירות במל"מ 2004 - 17   בדצמבר   2004 ה   בטבת   תשס"ה 4300 / 04 לכבוד נשיא   המל"מ ,   מאיר   עמית פורום   הועד   הפועל הנדון :   דו"ח על תוצאות הבחירות בעמותת המל"מ - דצמבר 2004 כללי א .   הבחירות   בעמותת   המל"מ   התקיימו   באמצעות   הדואר   בחודשים   נובמבר-דצמבר   . 2004 ב .   מועד   אחרון   להגעת   טופסי   ההצבעה   לועדת   הבחירות   נקבע   ל12-   בדצמבר   . 2004 ג .   ועדת   הבחירות   התכנסה   ב13-   בדצמבר   בשעה   10 : 00   והחלה   בבדיקת   המעטפות   שהגיעו   עד   למועד   זה   ובספירת   הקולות . משתתפים ד .   ועדת   הבחירות :   יצחק   חופי     -   יו"ר ,   שמעון   אביבי ,   גד   אבינר ,   חיים   בן-עמי ,   איה   כהן-אביעד   ורכזת   הועדה     -   נטע   זיו-אב . ה .   מסייעים   טכניים   בהתנדבות :   מיכאל   גולני ,   גיורא   מעוז ,   יונה   מרגלית   ותחיה   עפרוני . בדיקת הזכאות להצבעה ו . מספר   המעטפות   שהגיעו   )  1134    - מתוך   כ 3 , 300-   חברי   עמותה   והמשפחות   השכולות . ( ח .   מספר   המעטפות   שנפסלו   37   -   לפי   הפירוט   הבא : 20   מעטפות   שהגיעו   לאחר   תחילת   ספירת   הקולות . 9   מעטפות   שפרטי   השולח   נמחקו   מהן . 5   מעטפות   -   הצבעות   כפולות . 3   מעטפות   של   אנשים   שאינם   חברים   מן   המניין   במל"מ . ט .   סה"כ   מעטפות   כשרות   . 1097   - בדיקת טופסי ההצבעה י .   טופסי   הצבעה   שנפסלו   בחלקם :   יו"ר   ועדת   ביקורת   )  3   - סומן   יותר   ממועמד   אחד )   חברי   ועדת   ביקורת   )  1   - סומנו   יותר   מ6-   מועמדים )   חברי   הועד   הפועל   )  3   - סומנו   יותר   מ25-   מועמדים ) תוצאות הבחירות י"א .   תוצאות   הבחירות   המלאות   -   ראה   נספח   א  ( לא   מופיע   בגיליון   זה ) המועמדים שנבחרו י"ב .   חלק   מהמועמדים   נבחרו   הן   לועד   הפועל   והן   לוועדת   הביקורת ,   או   לתפקיד   יו"ר   ועדת   הביקורת .   מכיון   שלא   ניתן   לכהן   במקביל בתפקידים   אלה ,   בדקה   ועדת   הבחירות   עם   הנבחרים   את   התפקיד   אותו   יסכימו   למלא   -   ראה   נספח   ב  ( לא   מופיע   בגיליון   זה ) י"ג .   לפי   חו"ד   של   עו"ד   יהודה   טוניק ,   היועץ   המשפטי   של   המל"מ ,   תפקיד   יו"ר   העמותה   הינו   נוסף   על   30   חברי   הועד   הפועל   25 ) חברים   נבחרים   5   +   נציגי   המשפחות   השכולות . (   אפרים   הלוי   נבחר   גם   כיו"ר   המל"מ   וגם   כחבר   הועד   הפועל  ( במקום   הראשון ,   עם 668   קולות . (   מאחר   והמועמדים   במקום   26   צברו   אותו   מספר   קולות   251 )   קולות -  (   הוחלט   כי   שניהם   יכנסו   כחברים   מן   המניין לועד   הפועל . י"ד .   לפיכך ,   ימנה   הועד   הפועל   32   חברים   כלהלן :   יו"ר   המל"מ ,   26   חברי   הועד   ו5-   נציגי   המשפחות   השכולות . ט"ו .   להלן   רשימת   המועמדים   שנבחרו : יו"ר העמותה   -   אפרים   הלוי יו"ר ועדת ביקורת   -   יהושע   צור שישה חברי ועדת הביקורת : בני   זאבי אלעזר   יקותיאל גל   רחל ניניו   רפאל צור   יצחק גלזר   איתן עשרים ושישה חברי הועד הפועל : גזית   שלמה יערי   אביעזר אמיד   רחל אדמוני   נחום טל   נחמן צפריר   אליעזר זמיר   צביקה שחור   אורן הררי   שלום שביט   שבתי כתרי   רון נבות   מנחם ארד   עוזי גורן   שמואל בירן   דני לפיד   אפרים זהר   גדי ברגר   עוזי גלבוע   עמוס מזרחי   אילן שפי   יגאל דליות   שייקה גנדלר   ז'מקה כהנוב   מיכאל צור   דודו בירן   אמנון חמישה נציגי המשפחות השכולות לועד הפועל : שדות   סטלה אורון  ( כהן )  חני מרזוק   יוסף מן   חגי בר   לאה על החתום - ועדת הבחירות : יצחק   חופי ,   יו"ר שמעון   אביבי גד   אבינר חיים   בן-עמי איה   כהן-אביעד

המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר