פתח דבר

עמוד:5

/ > y > j > דבר חיבורה של פרופ' מלכה מרגלית "לקות למידה בכיתה ; דילמות חינוכיות במציאות החדשה , " הוא הרביעי בסדרת ניירות הדיון בהוצאת מכון מופ"ת . סדרה זו מוקדשת לנושאים מעוררי מחלוקת עקרוניים , שמן הראוי להביאם לשולחן הדיונים בפני ציבור מורי-המורים . לדעת החוקרים , כעשרה אחוזים מן התלמידים בכיתות רגילות בכל מסגרות הגיל , מאופיינים כתלמידים עם לקויי למידה מסוגים שונים וממדרגות חומרה שונות . מערכת החינוך חייבת לתת את דעתה למציאות החדשה , שבה תלמידים אלה משולבים בכיתות הרגילות . השאלה כיצד להקנות למורים כלים למיסוד המקצועי של התמיכה בתלמידים אלה , חייבת לעמוד במרכז השיח הציבורי של מורי-המורים . חיבורה של פרופ' מרגלית מסב את תשומת לבנו - המורים ומכשירי המורים - למשמעויות ולהשתמעויות הנובעות מזיהוי התלמידים האלה ומשילובם בכיתה הרגילה . במבוא לחוברת מצהירה המחברת , שמטרתה לבחון את המציאות החדשה של הכיתות שבהן משולבים תלמידים עם לקויי למידה : מחד גיסא מתוך התייחסות לצרכים המיוחדים של התלמידים האלה , ומאידך גיסא - בהתייחסות לצורכי המורים בכיתות אלה , ומתוך התכוונות להיענות לצרכים של כל התלמידים בכיתה . ועדה שמונתה על ידי שר החינוך לבחינת מצבם של תלמידים עם לקוי למידה קבעה במסקנותיה , בין השאר , ש"כל עובדי החינוך בשלבים השונים של ההכשרה להוראה ובהשתלמויות חייבים ללמוד ולרכוש ידע עדכני בתחומי לקות-הלמידה , מאחר שלמורה בחינוך הרגיל יש תפקיד במימוש היכולת של תלמידים עם לקויי-למידה , המהווים לרוב חלק בלתי נפרד מהכיתה הרגילה . " ran הוועדה לבחינת מיצוי יכולתם של תלמידים לקויי למידה , משרד החינוך התרבות והספורט יוני ( 1997 בשלושת הפרקים הראשונים המחברת פורסת ממצאי מחקר ותאוריות עדכניות בתחום הנדון מתוך מחשבה והתכוונות לחפש את בסיס הידע הנדרש למורים ולמורי מורים בטיפול בלקות-הלמידה . היא מרחיבה את הדיבור בהצגת השוני באסטרטגיות הלמידה של תלמידים עם לקות למידה בהשוואה לתלמידים רגילים , ומעלה את הדילמות החינוכיות והטיפוליות באבחון הקשיים של תלמידים אלה והטיפול בהם . בפרקים הרביעי והחמישי המחברת מציגה סוגיות הקשורות בהיבטים חברתיים ובהישגים-לימודיים בכיתות שבהן קיים השילוב , עם דגש על תפקודו של המורה בכיתה שכזאת . היא דנה בשאלה כיצד להפוך את המציאות של הכיתה ההטרוגנית , שבה משולבים תלמידים עם לקות למידה , למנוף להעצמה פרופסיונלית של המורה , תוך הצגת השאלה כיצד למנוע ממציאות זו להפוך לרועץ ולזרז את תהליכי השחיקה של המורה .

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר