הקדמה

עמוד:7

למרצה בקורס מבוא למקרא מוצע בספר חומר על תולדותיהם של חמישה פרשנים חשובים ועל שיטותיהם הפרשניות , וכן מבחר קטעים המייצגים את שיטתם . מאחר שקיימות שתי אסכולות בפרשנות ימי הביניים , זו שגובשה בצרפת וזו שגובשה בספרד , מן הראוי לעמוד בקורס מבוא על המאפיינים של כל אסכולה . ההצגה השיטתית של האסכולות מאפשרת להשוות בין פרשנים שונים המתייחסים לאותו פסוק או לאותו עניין . דוגמאות לכך מובאות בחלק האחרון של הספר - "העיון המשווה . '' למרצה בקורס מתודיקה של הוראת מקרא מציע הספר היכרות מעמיקה עם שיטות מתודולוגיות לניתוח הטקסט המקראי ולהבנת ההיבטים הפרשניים השונים . פשוטו של מקרא , פשט ודרש ופו . ' המרצה יוכל לבחור מתוך המבחר המוצע את הטקסטים הדרושים לו להדגמה של שיקולי דעת בבחירת פרשן זה או אחר , וללוות את . הצגת הדרכים להוראת פרשנות המקרא במבחר דוגמאות מייצגות . למדריך הפדגוגי - הן למדריך המומחה במקרא והן למדריך שאינו איש מקרא - שעליו להדריך את הסטודנט בהכנת שיעור תורה , לקיים דיון על שיקולי הדעת בבחירת פרשנים או להנחות סדנה דידקטית בהוראת מקרא - מוצע בספר מאגר של חומרים להדגמה ולהתנסות . הנושאים בספר יכולים לשמש נקודת מוצא לעבודות סמינריוניות בסמינר דידקטי להוראת מקרא ? העמקת הלימוד על אחד הנושאים או על אחד הפרשנים שנסקרו , עיון בביאורו של פרשן מתקופה מאוחרת יותר , אפיונו לפי אחד המודלים בספר והשוואתו לאחד מחמשת הפרשנים שנדונו בספר וכד . ' למורים למקרא , הן בחינוך הממלכתי והן בחינוך הממלכתי דתי , עשוי הספר לסייע בהשגת המטרות של תכנית הלימודים בכל הקשור בעיון במקרא ובמפרשיו . המיומנויות הדרושות להבנת המקרא על פי מפרשיו תכניות הלימודים במקרא , הן של החינוך הממלכתי והן של החינוך הממלכתי 3 דתי , מחייבות ללוות את לימוד המקרא - במהלך כל שנות הלימוד - בפרשנות של ימי הביניים . לימוד הטקסט בעזרת פרשנות מרגיל את הלומד להציג שאלות , . 2 תכנית הלימודים במקרא לחינוך הממלכתי , משרד החינוך והתרבות , ירושלים היתשמ"ה , עמי , 9 סעיף . 13 וראה שם גם פרק "פרשנות המקרא , " עמי . 37 . 3 תכנית הלימודים במקרא לחינוך הממלכתי דתי , משרד החינוך התרבות והספורט , ירושלים היתשנ"ג , עמי . 21

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר