הקדמה

עמוד:8

שושלת בית הרמב " ם הייתה תופעה ייחודית בתולדות ישראל , שכן בני המשפחה כיהנו בראשות היהודים במשך יותר ממאתיים שנה . הציפייה לראות בבנו של הרמב '' ם וממשיך השושלת , ר ' אברהם , קווים של שמרנות , מתממשת רק בחלקה . ר ' אברהם החסיד מיזג מיסטיקה צופית עם תורותיו של הרמב '' ם . חיבוריו של הראב '' ם מתאימים לאווירה ששררה במצרים בזמנו , אווירה חסידית , אך זיקתו העמוקה לתורת אביו מתבטאת בתוכן כתביו , במושגיהם ובמבנה שלהם ( יוסף ינון פנטון , הרמב " ם ובנו הראב " ם - המשכיות ושוני . ( הרמב " ם חידש בדרכי ההנהגה שלו כמי שעמד בראש יהודי מצרים והמזרח : בביקורת על השושלות המקודשות , בשימוש בכספי הציבור , במינוי בעלי תפקידים ובקשרים הבין ארציים שטווה . מאפייני היצירה של הראב"ם משותפים לחיבוריהם של צאצאי בית הרמב " ם , אך לוז הסמכות של בני השושלת נשאר הרמב " ם , כי הציבור ייחם חשיבות רבה ביותר לזיקה זו . בני השושלת היו נוצרי המורשה והספרים של הרמב"ם , הגנו על תורתו בפולמוסים על תוכני ההשכלה ואפילו המשיכו בדרכי ההנהגה הציבורית שחידש הרמב " ם ( מנחם בן ששון , הרמב " ם בבית הרמב " ם - בין שמרנות למהפכנות . ( תפיסתו של הרמב"ם את הדתות של תקופתו אמנם אין בה חידוש בפרטים לעומת קודמיו אך יש בה תמונה כוללת , היסטורית ותאולוגית , של היהדות בהשוואה אליהן . הן מאיימות ומאתגרות מחד גיסא , ומאידך גיסא אפשר לראות בהן חיוב רב בהיותן שלבים הכרחיים לקראת עולם אידאלי . צירוף שיש בו שניות מאפיין את עמדת הרמב"ם גם בסוגיות אחרות ( דניאל י' לסקר , מסורת וחידוש ביחסו של הרמב"ם לדתות אחרות . ( מגישות אלו עשויה לנבוע תפיסת תפקידו של עם ישראל בעולם כשליחות שנועדה להצביע על האמת ועל הדרך המובילה אליה . מקרה מבחן שממנו עולה השליחות של עם ישראל הוא עמדת הרמב " ם ביחס לטעמי מצוות המקדש והקרבנות בהגות ובהלכה ( נחום אליעזר רבינוביץ , ' חברה והיסטוריה - ייחודו של הרמב " ם . ( עמדת הרמב " ם כלפי הגישה המסורתית , המקנה סמכות לדברים שבעל פה לעומת ספרים , גם היא הייתה עמדה דו ערכית . יש בה מתח בין ביקורת על סמכות הספרים לבין ההשפעה שהייתה לספריו של הרמב " ם עצמו . עצם העובדה שספרים הועלו על הכתב ודורות למדו בהם יש בה יסוד של סמכותיות הנשענת על מסורת ( אברהם מלמד , הרמב " ם על סמכות הספרים : בין שמרנות לחידוש . ( רבים מן המאמרים האחרים בקובץ מאירים אף הם את ההקשרים ההיסטוריים שבהם פעל הרמב"ם , ותמונה של כולם יחדיו מצביעה על רמת היכרותו את דרכי היצירה האינטלקטואלית בת זמנו ואת הישגיה .

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר