תוכן העניינים

עמוד:יא

פרק ב : עצת היחד שלעתיד לבוא 261 . 144 תיאור הפרק גוף הפרק : ס"ע 263 11 , 2 — 25 , 1 פרק ג : הישיבה לפני המשיח 266 . 145 תיאור הפרק . 146 — קריאתן והשלמתן של השורות ס"ע 12—11 , 2 גוף הפרק : ס"ע 269 22—11 , 2 סרך הברכות מבוא לסרך הברכות . 147 273 מצב השתמרותו של החיבור . 148 — מיון הקטעים , שיטת הבאתם במהדורה זן . 149 — תוכנו של החיבור . 150 — צורת הברכות וסגנונן . 151 ברכה ליראי אל : ס"ע 277 9—1 , 1 . 152 קטע מס' , 7 מדף . 153 278 2 קטע מס' , 6 מדף . 154 279 3 קטע מס' , 19 מדף , 3 שורות ראשונות . 155 280 ( 21—17 , 3 ) ברכה לבני צדוק : ס"ע . 156 280 28—22 , 3 קטע מתוך הברכה לכוהן הראש : ס"ע . 157 282 28—22 , 4 קטע מס' , 25 שורות ראשונות 286 ( 19—18 , 5 ) . 158 ברכה לנשיא העדה : ס"ע 286 29—20 , 5 נספחים א : לוחות משווים של מאמרים החוזרים בסרך היחד : 3 293 מעט דיני טהרה ממקורות תנאיים 294 ג : קטעים מתוך חיבורים מקבילים 304 רשימת ספרים ומאמרים 307 מפתח 312

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר