פתח־דבר

עמוד:ו

בניתוח הספרותי של היחידות שנקבצו במגילה ובדיון לגופם של העניינים שהמגילה עוסקת בהם . במידת האפשר נתרחקתי מן הפלוגתה המדעית . את דעות קודמי לא הזכרתי , אף כי חשובות הן בעיני ' שכן כל ניסיון לצאת ידי החובה המקובלת של הציטוט היה משלש את דברי הספר . הסתפקתי אפוא בהבאת דברים , שקיבלתי מאחרים בשם אומרם > פה ושם גם קיצרתי בדברים שחברי האריכו בהם , ורמזתי לדבריהם . תחילת מלאכתי בספר זה היתה בתמיכת פרס וארבורג שקיבלתי מאת האוניברסיטה העברית , ולאחר מכן זכיתי למענק מקרן 'היכל הספר / הריני מודה לפרופ' ג' שלום ולפרופ יי ידין ולאחרים שאיפשרו לי בתמיכתם זו את מלאכתי ( ולא כולם ידועים לי בשמותיהם , ( ומקווה שהקורא לא יבוא לכלל טענה , שהוציאו את כספי הציבור לבטלה . רבים מחכמי ירושלים יעצוני זה בכה וזה בכה , ולכולם נתונה תודתי . במיוחד רב בספר זה חלקו של ידידי ומורי פרופי דוד פלוסר . הייתי יושב אצלו ודן עמו על כל פרט ופרט' עד שטרדות הזמן גרמו להפסקתו של נוהג זה . גם לאחר מכן הודיעני דברים רבים שנתחדשו אצלו . פרופ' קרוס מהארווארד היטיב עמי בעניין חשוב אחד ( כמבואר בעמוד . ( 268 מר חנוך קלעי ממוסד ביאליק ערד את הספר עריכה לשונית , והריני מודה לו על נקיון מלאכתו . סיימתי את כתיבתו של ספר זה ביום וי במנחם אב תשי'ד . מאז הספקתי לחזור ולעבור עליו ולתקנו פה ושם . האחרונים שבתיקונים נעשו בתחילת שנת תשכ"ה , בשלב ההגהות , באדיבותו של מוסד ביאליק . ירושלים , ד ' , באדר א , ' תשכ"ה יעקב ליכט

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר