פתח־דבר

עמוד:ה

פתח דבר אנשי כת מדבר יהודה תיקנו תקנות , ניסחו עיקרי אמונה וכתבו עוד מה שכתבו , כדי לעצב את דמות חבורתם ולהגדיר את אמונתם . מדבריהם אלה עשו לקט והעלוהו על המגילה הפרושה בזה לעיני הקורא , היא מגילת הסרכים . משבאתי לפרשה , נוכחתי לדעת שכל עניין מענייניה צריך דיון לגופו . לפיכך חילקתיה ל'סרכים / לפרשיות ולפרקים , והקדמתי לכל יחידה , בין גדולה בין קטנה , את מבואה . רווקה במבואות לפרשיות עסקתי בנושאים העיקריים , כדי שיהיה דיוני סמוך לכתוב הנידון . במבואות למגילה כולה , ולגדול שבחלקיה , הוא סרך היחד , באו העניינים הכלליים . כדי להקל על הקורא את מציאת העניין שהוא מבקש , סימנתי את כל המבואות , מתחילת הספר ועד סופו , במספרי סעיפים שוטפים , והרביתי ברמיזות מסעיף לסעיף . הפירוש הצמוד לכתוב נתייחד לפרטים ולרישומם של מראי המקומות למקבילות . כשערכתי את גוף המגילה לדפוס , השתדלתי שהעתקת הדברים תהיה מקצת פירושם . פרוזה הודפסה כפרוזה , שירה כשירה , ובקובצי התקנות הוצגה כל תקנה לחוד , במידת האפשר . אף העזתי להוסיף מעט סימני פיסוק , כנהוג בימינו . השתמשתי , כמקובל , בסוגריים המרובעים , כדי לסמן את החסר במגילה , שהשלמתי לפי שיקולי . אבל לא סימנתי בסימנים מיוחדים חצאי אותיות , מחיקות , תיקוניו של הסופר וספקות קריאה למיניהם . תופעות מסוג זה נרשמו בהערות לנוסח , הסמוכות לכתוב . את פליטות קולמוסו המעטות של הסופר תיקנתי : התיבה המתוקנת באה בגוף הכתוב ומסומנת בכוכב , השיבוש שבמקור בא בהערות . כיוון שנתפרסמו אי אלו ידיעות על גרסות של סרך היחד שנמצאו במערה הרביעית של קומראן , כללתי גם חילופי גרםה אלו בהערות . המגילה , שנתפרסמה ברובה בשנת 1951 ( תהליד הפרסום נסקר לקמן בסעיף , ( 5 זכתה מאז למהדורות משנה , לתרגומים רבים ללשונות הרבה , לכמה פירושים , ולדיונים והזכרות מרובים עד מאוד בספרים ובמאמרים . הרשימה הביבליוגראפית שבסופו של ספר זה תעיד על עושרה של הספרות המדעית העוסקת במגילה , אף על פי שלא יכולתי למצות את כל החומר . מהדורה זו היא — עד כמה שידוע לי — הראשונה , המביאה את גופם של שלושת סרכי המגילה כשהוא מלווה דיון מלא ושיטתי , המקיף בחינות שונות . עד כמה שיש בה מגמה מודעת , הריהי זו : להתרחק מהשערות במידת האפשר ולא לשלב את פירוש המגילה בהשקפה היסטורית כוללת על זמן חיבורם של כתבי הכת והתפתחות ; מוסדותיה ורעיונותיה להימנע מפירוט יתר בפירוש המלווה את הכתוב ! להתרכז

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר