תוכן העניינים

עמוד:4

4 . 4 חוק שימור האנרגיה מסה 4 . 5 60 הקשר בין תנע לאנרגיה יחסותית כוללת 4 . 6 62 תנע ואנרגיה של פוטונים 64 פרק : 5 שמורות לורנץ והמרחב _הארבעה ממ _^ 69 5 . 1 גדלים אינווריינטיים או שמורות לורנץ 69 5 . 2 המרחב הארבעה ממדי 5 . 3 70 הטרנספורמציה של תנע ואנרגיה 5 . 4 70 המטען החשמלי אינו תלוי במהירות 72 פרק : 6 משהו על תורת היחסות הכללית 73 6 . 1 עקרון השקילות 6 . 2 73 השפעת הכבידה על האור 76 6 . 3 עיקום המרחב 6 . 4 79 חורים שחורים 6 . 5 80 התארכות הזמן בהשפעת הכבידה 6 . 6 82 תחזיות נוספות 6 . 7 84 התפתחות היקום 86 שאלות סיכום 87 תשובות לשאלות בגוף הספר 96 תשובות לשאלות סיכום 117 נספח : תורת היחסות ומשוואות האלקטרומגנטיות 134

האוניברסיטה הפתוחה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר