תורת היחסות

מתוך:  > תורת היחסות

עמוד:2

Yoram Kirsh RELATIVITY 20114 ( יחידה 7 בקורס יסודות הפיסיקה ב ) מסת " ב © ISBN 965-06-041 2-x תשנ"ט . 1999- כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה . בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה , רח' קלאוזנר , 16 _רמת אביב , ת"ד , 39328 תל אביב 61392 Printed in Israel . B . O . B . 39328 , Tel-Aviv 61392 . The Open University of Israel , 16 Klausner St ., אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני או אחר כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט , אלא ברשות מפורשת ובכתב ממדור זכויות יוצרים של האוניברסיטה הפתוחה . סודר _בסדר מחשב של האוניברסיטה הפתוחה .

האוניברסיטה הפתוחה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר