פרק עשרים־ותשעה הספר הלבן

עמוד:331

העולים הבלתי חוקיים היהודיים אשר יצליחו להכנס לארץ , חרף האמצעים הללו , ואשר אי אפשר לגרשם , ינוכה מן המכסות השנתיות . . 15 ממשלת הוד מלכותו משוכנעת כי לאחר שתתגשם העליה שיש להתירה במשך חמש השנים , לא יהא לה צידוק וגם לא תהא עליה התחייבות להקל על הקמת הבית הלאומי היהודי על יד עליה נוספת ללא התחשבות ברצונם של האוכלוסין הערבים . . 3 ק ר ק , ןג . 16 ממשלת פלשתינה ( א"י ) נדרשת על פי סעיף 6 מטופס המנדט , " עם הבטיחה כי זכויותיהם ומעמדם של שאר חלקי האוכלוסין לא יהיו נפגעים . " להקל , "התיישבות צפופה של יהודים על הקרקע , "'' ועד עתה לא הוטלה כל הגבלה על העברת קרקע מצד ערבים ליהודים . הדינים וחשבו נות של כמה וכמה ועדות של מומחים ציינו כי עקב הריבוי הטבעי של האוכלוסין הערבים והמכירה הבלתי פוסקת בשנים האחרונות של קרקע ערבית ליהודים , אין עתה באזורים מסויימים מקום להעברות נוספות של קרקע ערבית , ואילו באזורים אחרים יש הכרח להגביל העברות קרקע כאלה , כדי שעובדי האדמה הערבים יוכלו לקיים בידיהם את רמת החיים הקיימת וכדי שלא יווצר במהרה צבור ערבי גדול של מחוסרי קרקע . מפני טעמים אלה תגהנה לנציב העליון סמכויות כלליות לאסור ולהסדיר העברת קרקע . הסמכויות האלה תחולנה מיום פרסום גילוי דעת זה על המדיניות , והנציב העליון יחזיק בהן במשך כל תקופת המעבר . . 17 מדיניותה של הממשלה תהא מכוונת לפיתוח הקרקע , ובכל מקום שאפשר , גם להשבחת שיטות העיבוד . לאור הפיתוח הזה תהא לנציב העליון הסמכות , אם ייווכח כי זכויותיהם ומעמדם של האוכלוסין הערבים יהיו משתמרים כדבעי , לתקן ולשנות כל ציוויים שנתפרסמו בנוגע לאיסור העברת קרקעות או הגבלתן . . 18 בנסחה את ההצעות האלה התאמצה ממשלת הוד מלכותו בלב שלם לפעול בקפדנות בהתאם להתחייבויותיה הן כלפי היהודים והן כלפי הערבים . הסגנון המעורפל של הפסוקים , שהשתמשו בהם בכמה מקרים לשם תיאור ההתחייבויות הללו , גרם למחלוקת והכביד את התפקיד ליתן להם פירוש . אין ממשלת הוד מלכותו יכולה לקוות כי תניח את דעתם של הדוגלים עם צד זה או אחר במחלוקת שעורר המנדט . מטרתה היא לנהוג בצדק עם שני העמים בפלשתינה ( א"י , ( שגורלם באותה ארץ נפגע על ידי המאורעות הכבירים של השנים האחרונות , ואשר מאחר שהם חיים זה בצד זה בפלשתינה ( א"י , ( שומה עליהם ללמוד לקיים למעשה את דרך הסבלנות , הרצון הטוב ושיתוף הפעולה ההדדיים . כשהיא משקיפה אל העתיד , אין ממשלת הוד מלכותו מתעלמת מן העובדה , כי כמה מאורעות

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר