פרק א מטלת ביצוע בביולוגיה: תכנון אמצעי־מניעה ביוכימי יפה גוטוירץ

עמוד:11

פרק א מטלת ביצוע בביולוגיה : תכנון אמצעי מניעה ביוכימי יפה גוטוירץ הקדמה " מחשבות גד 1 ל 1 ת נובעות מ 1 הלב , אך על הן לעבור דרך המוח " . מ' ד' כספי פרק זה מתאר את תהליך הפיתוח של מטלת ביצוע בביולוגיה בנושא "רבייה" לתלמידי כיתה י . פיתוח המטלה , לרבות הגדרת היעדים והמחוון להערכתה וכן מהלך העברתה בפועל בכיתה והערכת תהליכי העבודה של התלמידים והתוצרים שלהם , נעשו בשיתוף פעולה מלא של כותבת פרק זה ושל חברתה לעבודה , הדס שפריר , מורה לביולוגיה . על כן נכתב פרק זה בלשון רבים . בפרק מתוארות המחשבות המוקדמות שלנו , וכן מחשבותינו לאחר ש"עברו דרך המוח , " קרי , שיקולי הדעת השונים שהנחו אותנו בהחלטות השונות בעת הגדרת היעדים ופיתוח המטלה והמחוון להערכתה . כמו כן מוצגות במהלך הפרק ובנספחיו שלוש עבודות של תלמידים המתארות רמות ביצוע שונות , ומוצג אופן הערכתן של עבודות אלה באמצעות המחוון . בסיומו של הפרק מתוארות מחשבותינו שלאחר מעשה , לנוכח הלקחים שהפקנו מהתנסות ראשונית זו , ומתוך כך מוצעים "טיפים" אחדים למורה המתחיל שירצה לעשות שימוש במטלות ביצוע . הרציונל לשימוש במטלת ביצוע במסגרת תוכנית הלימודים בביולוגיה לכיתה י , עומדים לבחירת המורים נושאי לימוד בסיסיים ומגוונים המיועדים להקנות דעת גם לתלמידים שאינם מתכננים ללמוד ביולוגיה בהיקף מוגבר . בבית ספר תיכון עיוני ממלכתי במרכז תל אביב , לאחר הפעלת שיקולי דעת רלוונטיים , נבחר הנושא "מנגנוני רבייה בצמחים ובבעלי חיים , בדגש על האדם" כאחד מנושאי הלימוד בעלי העניין לתלמידים בגיל זה . מנסיוננו כמורות לשכבת גיל זו

רמות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר