תוכן העניינים

עמוד:6

פרק ג - הרחבה של מאגר השאלות 85 מבוא . 1 85 יצירת מאגר - למידה של שאילת שאלות והרחבת המגוון 86 א . מאגר של מלות שאלה 87 ב . הרחבת המגוון של השאלות . 11 88 העלאת הרמה של השאלות - כיצד משיגים איכות ? 90 א . קישור בין שאלה לבין הפעולה המתבקשת מן השאלה 91 ב . הכוונה בעזרת מניפה של כרטיסי רמזים . 111 92 ניסוח השאלה האישית . IV 95 הצעות לתרגילים במיומנויות של שאילת שאלות 98 א . פעילויות המתאימות לכיתות נמוכות 98 ב . פעילויות המתאימות לכיתות בינוניות וגבוהות 99 פרק ד - דרכים לארגון השאלות ומיונן . 1 101 מיון השאלות לפי תוכנן 103 א . תרגילי אימון כלליים במיון 103 ב . מיון על פי תוכן השאלות 106 ג . ארגון השאלות ומיונן לתת נושאים . 11 110 ניסוח בעיות מרכזיות המובילות להמשך חקירה 112 א . זיהוי השאלה המרכזית 112 ב . אפיון שאלות המקדמות חקירה 113 ג . תרגילים 115 ד . שאלות מרכזיות חלופיות 117 ה . ניתוח בעיה מרכזית לשאלות משנה . 111 119 מיון השאלות לפי מקורות המידע 121 . IV מיון השאלות לפי רמתן - לפיתוח תהליך למידה מתמשך 123 א . לימוד מפתחות של מיון שפיתחו מלומדים 123 ב . ארגון שאלות בעזרת התבחינים 127 ג . התנסויות - לגילוי שאלות בעלות ערך . V 133 ביקורת השאלות והערכתן . vi 142 תרגילים במיקוד שאלות 20 " - שאלות" 146 א . האסטרטגיה של שאילת שאלות ממוקדות 146 ב . תרגילים בשאילת שאלות ממוקדות 150

רמות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר