תוכן עניינים

עמוד:ה

תוכן עניינים פתח דבר ז מבוא 1 מקום הספר במחקר 1 .. התקופה הנחקרת 4 " מבנה הספר 5 .. פרק ראשון : החברה הישראלית בראי המחקר ההיסטורי 7 הארגון החברתי המסורתי 7 .. הארגון החברתי בשלהי תקופת המלוכה 14 .. תהליכי שינוי בחברה הישראלית 18 .. סיכום 29 .. פרק שני : המחקר הארכאולוגי על החברה הישראלית 30 מחקרים כלליים 30 .. התמחות כלכלית 33 .. ריבוד חברתי כלכלי 34 .. ניתוח בית המגורים ומבנה המשפחה 36 .. ניתוחים מפורטים של יישובים ספציפיים 38 .. בין המאה הח' למאה הד לפנה"ס 38 .. סיכום 40 .. פרק שלישי : בין ממלכה למשפחה : החברה העירונית 42 הגדרות ומתודולגיה 42 .. האתרים . ערי ממלכת ישראל 50 .. ערי ממלכת יהודה במאה הח' לפנה"ס 78 .. ערי ממלכת יהודה במאה הד לפנה"ס 106 .. דיון : מבני ציבור 111 .. שער העיר כאלמנט עירוני קהילתי 111 .. תכנון עירוני 122 .. מסקנות 123 .. נספח : ממצא קטן וריבוד חברתי 131 .. פרק רביעי : בין קהילה למשפחה : החברה הכפרית 142 הגדרות ומתודולוגיה 142 .. האתרים : כפרים 146 .. כפרי מצודות 158 .. כפרים גדולים או עיירות 161 .. חוות 164 .. דיון : הארגון החברתי קהילתי בכפר הישראלי 174 .. מסקנות 185 .. פרק חמישי : המבנים המבוצרים : בין צבא למנהל 193 מצודות 193 .. מבנים מבוצרים באזורי הכפר של ממלכת יהודה 199 .. דיון 204 .. סיכום 206 .. פרק שישי : הארגון המדיני בממלכות ישראל ויהודה 208 עדויות ארכאולוגיות לקיום מדינה : מאפיינים כלליים 208 .. בין ישראל ליהודה 218 .. סיכום 230 .. נספח : מבנה מגורים בתקופת הברזל ב 232 .. פרק שביעי : בית ארבעת המרחבים והחברה הישראלית 237 מהותו של בית ארבעת המרחבים 240 .. היבטים חברתיים קוגניטיביים 244 .. סיכום 253 ..

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר