פתח דבר למהדורה שנייה

עמוד:11

רוב רובו של הספר מתמקד בשנים — 1947-1940 תת תקופה בתוך תקופת השנים שיוסף ויץ כינה אותה "תקופת הסער" . ( 1947-1936 ) בראשית שנת 1940 פרסמו הבריטים את חוק הקרקעות שאסר על יהודים לרכוש קרקע בכ 639 ' 0 משטחי א - ^ ישראל " ) אזור א , ( " ובכללם סביבות ירושלים והרי חברון , והגביל את הרכישות בכ 329 ' 0 נוספים " ) אזור ב . ( " בעקבות זאת נקטה הקק"ל מדיניות של ריכוז מאמץ רכישות הקרקע דווקא באזורים האסורים והמוגבלים כדי לישבם , וכך גבר עניינם של המוסדות באזור 4 שבו עוסק הספר הזה . סופה של שנת 1947 הוא גם סוף התקופה שספרנו דן בה , שכן מצב הביטחון שהלך והידרדר לאחר פרסום החלטת האומות המאוחדות בכ"ט בנובמבר 5 בדבר הקמת מדינה יהודית , שוב לא אפשר פעולת התיישבות מסודרת . בששת פרקי הספר ניתנות תשובות לשאלות מרכזיות הן בתחומי המדיניות והתכניות והן בתחומי הביצוע , גם ברמת המוסדות הלאומיים וגם ברמת התנועות והקבוצות . כך נידונים בהרחבה מניעיהם של המוסדות לרכישת הקרקעות וההתיישבות ; אסטרטגיות הרכישות ותהליך הרכישה ; ייעוד האזור לתנועות ; מדיניות ההתיישבות של המוסדות באזור לעומת מאווייהן של הקבוצות ושל התנועות המיישבות ; ניגודי אינטרסים והשלכתם על ההתיישבות ; בחירת צורות התיישבות ושיטות התיישבות ; תכניותיהם של המוסדות לעומת ביצוען בידי הקבוצות ; בעיית ההתיישבות בהר והדרכים להתמודד עמה ; מידת הצלחתה של התמודדות זו ; הקשרים והיחסים שבין הקבוצות ופעילות התיישבותית גושית . על גוש עציון נכתב ופורסם במרוצת השנים לא מעט . לפני שנים מספר אף התפרסמה ביבליוגרפיה מיוחדת על הגוש . ואולם מרבית הכתיבה על גוש עציון התמקדה בפרשת נפילת הגוש במלחמת השחרור ובאירועים הסמוכים לה למן שלהי * . 1947 גם המעט שנכתב על פרשיות ההתיישבות בשנים 1947-1940 היה חלקי ביותר , ונדרש לנושא מנקודת מבטן של הקבוצות המתיישבות בלבד ונעדר גישה מדעית ויץ , בחבלי נחלה , עמ' ; 26-9 ויץ , ילמני , ב , עמ' , 133 מתוך מבוא לשנת ; 1940 אורן , עמ' 101-96 ו רייכמן , מס , ;/™ עמ' ; 65-64 המכון לתיעוד בע"פ , הקלטה מס' , 1269 , 1266 ריאיון ע"פ עם י' ויץ מיום 10 . 1 . 69 ומיום 116 . 1 . 69 אצ"מ , תיק , KKL 10 פרוטוקולים של דירקטוריון הקק"ל מיום 23 . 4 . 42 ומיום . 12 . 11 . 42 וכדברי י' קויפמן מן המרכז החקלאי של הפוהמ"ז בראשית חודש פברואר ... " ' 1948 למעשה הופסקו בנקודות אלו [ כל הנקודות בגוש עציון , י"כ ] כל הפעולות הרגילות — הן משקיות והן כלכליות ארגוניות ונשאר להם התפקיד היחיד לדאוג לשלומם ולהחזקתם של ציבור החברים במקום ;" ... על כך ראה ארכיון המכון לציונות הדתית ( להלן אמצ"ד , ( קרגל הסתדרות הפוהמ"ז — המרכז החקלאי תש"א-תשט"ו , מכתבו של קויפמן אל מזכירות הוועד הפועל של הפוהמ"ז , ; 9 . 2 . 48 וכן ראה ארכיון הקבה"ד , תיק , 563-85 פרוטוקול מזכירות הקבה"ר , ; 8 . 2 . 48 מגנזת הסוכנות בצריפין ( להלן מה"צ , ( מכל , 274 תיק , 9557 דוח של חזני על המצב בגוש עציון וצרכיו , . 14 . 3 . 48 בסין , "ביבליוגראפיה , " עמ' . 245-239

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר