תוכן העניינים

עמוד:5

תוכן העניינים פתח דבר 9 ו יצירת המצע הקרקעי : רכישות הקרקע של הקק " ל בהרי חברון ומדרום לבית לחם 15 הרקע לרכישות הקק " ל ; 15 רכישות בנחלין ובאל חד ' ר וייסוד מפעל נחלת הרצוג ; 16 ביסוס האחיזה והרחבתה ; 35 רכישת אדמות דהישה ; 60 סיכום הרכישות בגוש עציון ומדרום לבית לחם 63 2 היאחזות ראשונה בהרי חברון : כפר עציון - לבטי עלייה וחבלי בראשית 65 תכניות המוסדות ליישוב כפר עציון ; 65 לבטי עלייה : דיונים במוסדות הפוהמ " ז ובקבוצות בהצעות ההיאחזות ; 73 העלייה לכפר עציון -מקורות פרנסה היאחזותיים והכנת תשתיות לענפים החקלאיים ; 99 הנחת תשתיות לענפים הלא חקלאיים ; 112 פתרונות חלקיים של בעיית המים ; 120 תכנון ובינוי ; 122 המאמצים לצמצם את הגירעונות ולאחד את הקבוצה ; 127 סיכום ביניים 130 3 המאמצים לבסס בכפר עציון התיישבות הררית רנטבילית 132 בעיית השגת קרקעות ; מאמצי ההכשרה והייעוד ; 132 התפתחותם של ענפי החקלאות ; 138 הענפים הלא חקלאיים ; 146 המאמצים לפתור את בעיית המים ; 163 המאמצים לפתור את בעיית הדרך לכפר עציון ; 168 השקעות בשיכון ובמבנים ; 170 סיכום מקורות המימון של הקבוצה וההידרדרות במצבה הכספי 173 4 יישובה של הנקודה השנייה בהרי חברון : מהיאחזות בג'בע להתיישבות במשואות יצחק 181 תכנית המוסדות ליישוב הנקודה השנייה באזור כפר עציון ; 181 הדיונים במוסדות המיישבים של הפהומ '' ז וקביעת הגוף העולה ; 185 שלבים בעלייה ובגידולה של הקבוצה ; 194 הכשרת קרקע , ייעור וסלילת דרך ; 197 הלול , הרפת והניסיונות לגדל מספוא ולמצוא מזון לרפת ; 202 ניסיונות בגידולי גן ירק ; 204 המטע ושאלת הכלאיים ; 205 הענפים הלא חקלאיים

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר