פתח־דבר

עמוד:ח

במדור זה את קטעי הדברים ושיירי כתב ששרדו בגוף כתב היד , בראשי העמודים ובתחתיתם . אותם לא הבאתי בנוסח כדי שלא להפסיק את רהיטות הקריאה . אבל פליטות הקולמוס המועטות שבכתב היד שלא תיקנן הסופר , תיקנתי בהעתקי והתי קונים מסומנים בכוכב , (*) והתיבות המשובשות הכתובות בכתב היד הובאו בהערות . וכן רשמתי במדור זה את מראי המקומות למקורות ששימשו יסוד להשלמות הנוסח . כיוון שכל הודיה הוא שיר בפני עצמו , הקדמתי מבוא בראשה של כל הודיה , והשתדלתי בו להעמיד את הקורא על תוכנה וכוונתה . ובפירוש הסמוך לכתוב פירש תי את דברי ההודיה לפרטיהם . אף הבאתי בו מקבילות לנוסח מן הספרות הקרובה להודיות , וכן פסוקים מן המקרא שבעל המגילה מרמז להם , או שיש בהם משום הסבר לדבריו הבאתי בפירוש . אבל מראי מקומות למקראות שבאו במגילה כלשונם או קרוב ללשונם , אותם ציינתי בשולי העמוד בצדו של הנוסח . וממילא אינני בא להתימר שמצאתי את כל המקבילות למגילה , אלא שמצד אחר נמנעתי מלהביא מקומות מקבילים שאין בהזכרתם תועלת להבנת הכתוב . במבוא הכולל הבא בראש הספר תיארתי בדרך של סיכום את האמונות והדעות שהיו יסוד לשירי ההודיות . הללו שקועות בהודיות במקומות הרבה ואין הן מסתברות אלא זו מתוך זו , על כן צירפתי אותן לתיאור אחד רצוף . וכן נידונו במבוא דרכי הלשון והסגנון המיוחדים למגילה , ושאר העניינים הצריכים הסבר מסכם . הלשונות והצירופים שבעל המגילה רגיל להשתמש בהם , וכן לשונות שאינם שכיחים הבאים במגילה , סדרתים במילון הבא בסוף הספר . מילון זה יש בו כדי לשמש גם מעין מפתח לכמה עניינים שנידונו במגילה , כגון למושגים 'צדק , ' 'רחמים' וכיוצא בהט . במילון נרשמו גם הלשונות הבאים בכמה קטעים של המגילה שלא ניתנו בגוף ההעתק , מחמת מיעוט הכתוב שבהם . הקטעים הללו עצמם הובאו בנספח א' שבסוף הספר . בנספחים ב' וגי הובאו קטעי מגילות אחרות שנמצאו בקומראן ושנזדקקתי להם בפירושי כמה פעמים . ראיתי להעתיקם כאן , לפי שאין הם מצויים בידי כל מי שירצה לעיין בהם . תחילת עיסוקי במגילת ההודיות היתד . במחיצתו של הפרוםיסור א"ל סוקניק ז"ל , שזכיתי להיות עוזרו בשעה שהכין את העתקן הראשון של המגילות הגנוזות שקנה בשביל האוניברסיטה העברית . הוא אף פירש כמה הודיות והדפיסן בסקירותיו הראשונות שנקראו בשם מגילות גנוזות א' וב / משנפטר הפרופ' סוקניק , נתמנתה ועדה מטעם האוניברסיטה העברית לטפל בכתביו של הפרופ' סוקניק שנשארו בעזבונו . בראשה של הוועדה עמד נשיא האוניברסיטה , פרופ' בנימין מזר , וחבריה היו ד"ר נ . אביגד , מר ש . גינוסר , ד"ר י . ידין , פרופ' א"ל מאיר , פרופ' מ . שובה ז"ל . הועדה החליטה להוציא את שלוש המגילות שברשות האוניברסיטה העברית בפק םימילי ובצירוף העתקו של פרופ' סוקניק ז"ל . ועדה זו הרשתה לי להכין מהדורה מפורשת של מגילת ההודיות , וד"ר נ . אביגד וד"ר י . ידין חיזקו את ידי להתחיל במלאכה זו . מפיהם למדתי הרבה בקריאתה של המגילה . כן זכיתי לעידודו של הפרופ' א . זליגמן , שטרח עמי והדריכני במלאכת הפירוש , ולעצתו הנאמנה של ידידי הד"ר דוד פלוסר . מר מ . מדן שקד על סגנונו של הספר והעמידני על כמה

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר