א. גישות משתנות להבנת טכסט ספרותי

עמוד:2

יותר ויותר לצד ההיסטורי,- הפואטיקה הוזנחה , כל מגמה נורמאטיבית במדע הספרות נעלמה . נוצר מדע ספרות כתבנית מדעי הטבע . כל מעשי האדם מותנים במורשתו' חינוכו וניסיונות חייו , ולפיכך יש לפרש גם את היצירה האמנותית על סמך מה שהגיע אל המשורר מתוך מורשתו , מתוך לימודיו ומתוך ניסיונות חייו . המחקר ההיסטורי של הספרות ראה על כן את כל תפקידו בחקירת התהוותה של היצירה מתוך 'השפעות , ' מתוך 'מקורות ; ' בחיפוש מוטיבים דומים ונושאים זהים או קרובים בספרות קודמת , בהתחקות על שורשי הרקע הפוליטי , התרבותי , ^ קץ 6 זו 1964 ; F . Hermand , Synthetisches Interpretieren — Zur Methodik der Literatur- xxxi ; The Critical Moment — Essays on the Natureof Literature , London 1963 , tation and Criticism , The Modern Language Review 69 ( 1974 ) , pp . xxi- cepts of Criticism , New Haven and London 1963 ; idem , Poetics , 11 1 wissenschaft , Munchen 1969 ; M . Maren-Grisebach , Methoden der Literatur- ; B . Hrushovski , Poetics , Criticism , Types , pp . 163-174 ; Explication , pp . 265-266 ; Modern Poetics — II . pediaof Poetry and Poetics , enlarged eidition , Princeton , New Jersey [ 1974 ] , s . v . Frankfurt a / M 1971 ; A . Preminger et al . ( eds . ) , Princeton Encyclo- und Methode , I ., Theoretischer Teil und Methoden-geschichllicher Vberblick , wissenschaft , Bern and Munchen 1970 ; L . Pollmann , Lileraturwissenschqft ( כולל ביבליוגראפיה נבחרת אחרי כל ערך ) Aestheticsof Reception , Semiotics , London [ c . 1977 ] Theories of Literature in the Twentieth Century : Structuralism , Marxism , of Literature , PTL 1 ( 1976 ) , pp . iii-xxxv ; D . W . Fokkema & E . Kunne-Ibsch , Criticism , Science — Remarks on the Fields and Responsibilities of the Study 20 th c , pp . 514-527 3 עי' לן , גמה שרר : 'הכוח שהביא לעולם את הרכבת ואת הטלגראף הוליד שגשוג תעשייתי שלא נשמע כמוהו , הרחיב את רווחת החיים , קיצר את זמן המלחמות , בקיצור , הצעיד צעד עצום קדימה את שלטונו של האדם בטבע — אותו כוח מושל גם בחיינו הרוחניים ו מבער דוגמות , משנה את פני המדעים ומטביע את חותמו בספרות . מדע הטבע נוסע עטור תהילה על מרכבת הניצחון שלו , שאליה כולנו כבולים' . ( des geistigen Lebens in Deutschland und Osterreich , Berlin 1874 , p . 411 w . Scherer , Vortrdge undAufsdtze zur Geschkhte ) r 'Ererbtes , Erlebtes , Erlerntes' 4 נוסחתו הידועה של שרר המזכירה את ה moments race , milieu , של ; p . 18 P . Salm , Three Modesof Criticism , Cleveland 1968 , ) Hippolyte Taine הרמנד , שם [ הערה , 2 למעלה , [ עמ' 124 פולטן , שם [ הערה , 2 למעלה , 1 , [ עמ' 1105 מרך גריזבך , שם [ הערה , 2 למעלה , [ עמ' . ( 12

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר