מבוא

מתוך:  > המקרא כדמותו > מבוא

עמוד:1

א . גישות משתנות להבנת טכסט ספרותי 1 ההיסטוריזם הוא 'הגילוי הק 1 פרניקאני של מדעי הרוח' , ועצומות היו השפעותיו . האמיתות הד 1 גמאטיות נתערערו מיסודן , האופן נתרחב לכל רוחותיו . חקר התופעות התרבותיות הושתת על הבנה היסטורית , וכל חיזיון רוחני הכרתו הותנתה בידיעת מסיבות זמנו ומקומו . הפילולוגיה החלה להשתמש במדע ההיסטוריה כבאמצעי עזר לפרשנות נכונה 2 של דברים שבכתב . במחקר הספרות הוסטה במאה התשע עשרה נקודת הכובד . Middle Ages ( transl . by R . Manheim ) , London 1965 , p . 10 E . Auerbach , Literary Language and its Public in Late Latin Antiquity and in the 1 2 לסקירה הבאה עי' ולק ורן , ורלי , קייזר והספרות בשלושתם . כמו כן : Probleme der Interpretation , CRM 32 ( 1950-51 ) , pp . 81-92 [ = H . Enders ( ed . ) . Grenzen der Literaturgeschichte , Wiesbaden 1950 ; H . O . Burger , Methodische deulschen Dichtung , I , Hamburg 1949 , pp . 7-69 ; W . Milch , Liber Aufgaben und Associationof America , 60 ( 1945 ) , pp . 899 ff ; P . Bockmann , Formgeschichte der Literaturgeschichte als Geistesgeschichte , Publication of the Modern Language K . Vietor , Deutsche ( 1954 ) , pp . 282-298 ; H . Oppel , Methodenlehre der Literaturwissenschaft , Kobenhavn 1952 ; W . Rasch , Probleme der Lyrik-Interpretation , GRM , 35 E . Lunding . Strdmungen und Strebungen der modernen Lileraturwissenschaft , A . Mulot , Zur Neubesinnung der Literaturwissenschaft . ibid ., pp . 172-177 ; Die Werkinlerpretation ( Wege der Forschung , 36 ) , Darmstadt 1967 , pp . 198-213 ]; 1 wissenschaft und Geistesgeschichte 33 ( 1959 ) , pp . 608-664 ; R . Wellek , Con- Zu Fragen der Interpretation , Deutsche Vierteljahrsschrift fur Literalur- 39-82 ; F . Martini . Poetik , ibid ., pp . 223-280 : K . May (— W . Hollener ) . in : W . Stammler ( ed . ) , Deutsche Philologie im Aufriss , Berlin 1957 , pp . מבוא

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר