תוכן העניינים

עמוד:8

פרק רביעי : מהתבוללות ורפורמה עד לאומיות וציונות 1923-1896 א . ד"ר צילקוב נלחם בציונות 69 ב . בית הכנםת עדיין בשלטון הגבירים המתבוללים 72 ג . הר"ר שמואל אברהם פוזנאנסקי 74 ר . מד , בין צילקוב לפוזנאנסקי 78 ה . הטפה ציונית ונאמנות לפולין הקמה לתחייה 80 ו . תרומתו המדעית ופעילותו של פוזנאנסקי 83 פרק חמישי : תמורות במבנה החברתי ובזיקה האידיאולוגית בקרב עדת בית הכנםת הגדול א . תרמיתו של בית הכנםת בעיני יהודי וארשה 91 ב . המתבוללים מעלים תביעות 96 ג . ההגמוניה עוברת למחנה הלאומי ציוני 100 פרק שישי : בית הכנמת הגדול בין שתי מלחמות העולם 1939-1923 א . בחירתו והכתרתו של הפרופסור שור כרב וכמטיף 109 ב . מה בין הסינאגוגה לשאר בתי הכנסת הגדולים בעיר 116 ג . טקסי התפילה וההודיה הממלכתיים 118 ד . ההרכב החברתי והזרמים האידיאולוגיים בין שתי המלחמות 122 ה . בית הכנסת בימי חול 125 ו . בית הכנסת בשבתות 126 ז . בית הכנסת בחגים ובמועדים 132 ח . פעילותו המדעית והציבורית של הרב הפרופסור משה שור 134 סיום 142 הערות 145 ביבליוגרפיה נבחרת 166 רשימת התמונות 169 מפתח האישים 170

כרמל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר