מהתבוללות ללאומיות פרקים בתולדות בית־הכנסת הגדול הסינאגוגה בווארשה