תוכן העניינים

עמוד:7

תוכן העניינים פתח דבר 13 חלק ראשון ו חיבור התורה פרק א : מסורת וביקורת 21 . 1 התפיסה המסורתית . 2 21 ערעור התפיסה המסורתית 23 . 3 השיטה הביקורתית - ריבוי המחברים שבתורה 26 פרק ב : השערת התעודות : זיהוי התעודות ואפיונן 33 . 1 זיהוי תעודות בחלק המשפטי של התורה . 2 33 זיהוי אחת התעודות בחלקים הסיפוריים של התורה . 3 35 קישור התעודה שזוהתה אל החומר המשפטי - ספר כוהנים . 4 37 פרשיות נוספות של ספר כוהנים ( ס"כ ) 38 . 5 שיבוץ תעודות זו בזו ; המשך זיהויו של ספר כוהנים . 6 40 אופיו של ספר כוהנים . 7 41 זיהוי התעודה 'ספר דברים' ( ס"ד ) ואפיונה . 8 45 זיהוי התעודות ס"י וס"א ואופיין 53 פרק ג : זמן חיבורן של התעודות 58 . 1 השערת די וטה בדבר זמן חיבורו של ס"ד 58 . 2 תיארוך שאר התעודות - ולהאוזן וקויפמן ; מסקנות . 3 60 נוספות לשאלת זמנם ומוצאם של ס"ד וס"כ . 4 67 שאלת ספר הקדושה ( סה"ק ) . 5 70 סדרות של חוקים , מקורות המשפט הישראלי . 6 73 רבדים מאוחרים בקבצים המשפטיים 78 פרק ד : ערעורים על השערת התעודות 83 . 1 חקר הסוגים הספרותיים . 2 83 תעודות עצמאיות נוספות ; בעיית המודל של השערת התעודות . 3 85 שיטת תולדות המסורות . 4 88 תשובת קאסוטו על השערת התעודות . 5 95 הבסיס העובדתי לביקורת הספרותית היסטורית של התורה 100 סיכום : חיבור התורה לאור הביקורת 113

כרמל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר