סקר אמות המים לירושלים

עמוד:195

רובינסון ( לעיל , הערה , ( 7 עמ' 57 . 516 סלמה וזילברמן ( לעיל , הערה , ( 51 עמ' 106-93 וכן pp . 146-147 Ottoman Documentson Palestine _, / 552-7 ( 5 / 5 , Oxford I 960 , U . Heyd , אי הנואר ( לעיל , הערה 59 . ( 16 מ' איש שלום , ימסע ארץ ישראל לג'והן סנדרסך , מ' איש שלום , מי בניהו וע' שוחט ( עורכים , ( ירושלים — מחקרי ארץ ישראל , ירושלים תשי"ג , עמ' קס"א ; א' יערי , מסעות ארץ ישראל , תל אביב , 1946 עמ' . 246 60 יערי , שם עמ' 6 / . 353 יי בן אריה , עיר בראי התקופה , ירושלים במאה התשע עשרה , א , ירושלים תשל"ז , עמ' 62 . 109-100 א' יערי , איגרות ארץ ישראל , רמת גן , 1971 עמ' . 374 63 שם , שם , עמ' 64 . 574 וורן ( לעיל , הערה 65 . ( 17 י' בן חגי , 'תכנית אנגלית לאספקת מים לירושלים . ' מחנים , צט ( תשכ"ה , ( עמ' 67 'Notes and News ' , PEFQST , 1902 , pp . 4 ff . 66 . 113-110 ראה : 68 Jerusalem Water Supply ' , ibid .. 1919 , p . 15-27 PEFQST , 1918 , pp . 172-175 ; F . W . Stephen , 'Notes on W . T . Massey , 'The Jerusalem Water Suply ' , ראה הדינים והחשבונות בארכיון עיריית ירושלים המצוטטים בהערה 69 . 13 שיק ( לעיל , הערה 70 . ( 10 ראה : 1981 , pp . 10-21 E . Netzer , Greater Herodium ( Qedem 13 ) , Jerusalem

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר