הקדמה

עמוד:13

הסיבה השניה להפתעה היא ההשוואה בין התאולוגיה הפמיניסטית , המתפתחת בעשורים האחרונים בדתות השונות , ובין הגותו של גורדון . העובדה שהגות זו רוויה במוטיבים אימהיים נזכרת , כאמור , לראשונה במאמרו של שמואל הוגו ברגמן ואחר כך במחקריהם של אליעזר שביד ואברהם שפירא . אולם התבוננות לעומק במוטיב האימהי , המאפיין את הגות גורדון בכללה , לא יכלה להתרחש עד לדור זה , שבו החלו רווחות גישות פרשניות פמיניסטיות . גישות אלו בוחנות בדרכים מגוונות את משמעותם של כתבים שונים לאור שאלות המחדדות את תבניות השליטה הגברית המתוארות ומונצחות בהם לצד תבניות המחאה הנשיות החותרות נגדן . פירותיהם הראשונים של חקר הפילוסופיה וחקר התאולוגיה הנוצרית לאורן של זוויות קריאה נשיות הבשילו בעשורים האחרונים של המאה העשרים והאירו פנים חדשות בכתביהם של פילוסופיים ותאולוגים מן העת החדשה כדיוויד יום , פרידריך ניטשה , מרטין היידגר , פול טיליך , ריינולד ניכור , עמנואל לוינס ועוד . מן הראוי להדגיש כי מחקרים אלו אינם בבחינת 'לימודי נשים' במובן התחום ברגמן ' , האשה ותפקידה בחברה המודרנית , ' מחנים , צח ( תשכ"ה , ( עמ' ; 51-48 שביד , היחיד , עמ' ; 22 שפירא , אור החיים ב'יום קטנות , ' עמ' . 225-224 על ההיבט המשותף לכל סוגי הקריאות והתאוריות הפמיניסטיות ברגישות לדרכי עיצוב והטבעה של תבניות כוח גבריות בטקסטים והמחאה נגדן ועל השימוש בתיאוריות אלה בד בבד עם דרכי פרשנות אחרות , ראו Annette Kolodny , "Dancing Through the Minefield : York , Pantheon Books ) , 1985 , pp . 144-167 . Criticism " , in : Elaine Showalter ( ed . ) , The New Feminist Criticism ( New York : new Some Observations on the Theory , Practice , and Politics of Feminist Literary להלן מספר דוגמאות למחקרים המנתחים מנקודות מבט פמיניסטיות כתביהם של פילוסופים ותיאולוגים שונים : Pearsall ( eds . ) , Feminist Interpretationsof Friedrich Nietzsche , University Park , Pa . Explorations in Feminist Philosophy , New York : Routledge , 1992 ; K . Oliver and M . America . 1980 ; A . Gary & M . Pearsall , ( eds . ) Women , Knowledge and Reality : and the Theologies ofReinhold Niebuhr and Paul Tillich , Lanham : University Press of Judith Plaskow , Sex Sin and Grace : Women ' s Experince Moral Theory , Totowa , N . J .: Rowman & Littlefield 1987 , pp . 37 55 ; Tina Chanter "Hume , The Woman ' s Moral Theorist ?" , Kitay and D . Meyers ( eds ) .. Women and Nietzscheand Heidegger , Bloomington : Indiana University Press , 1990 ; Anette Baier , Charlottesvile Va . U . P ., 1994 . Jean Graybeal , Language and the Feminine in The Pennsylvania State U . P ., 1998 ; Peter Burgard , ed . Nietzsche and the Feminine , . Bloomington and Indianapolis : Indiana University Press , 2004 2003 ; Hava Tirosh-Samuelson ( ed . ) Women and Gender in Jewish Philosophy . Silent Footstepsof Rebecca , Bloomington and Indianapolis , Indiana University Press , university Press , 2001 ; Claire Elise Katz , Levinas , Judaism and the Feminine : The ( ed . ) , Feminist interpretations of Emanuel Levinas , University Park , Pa : Pen State

כרמל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר