ד"ר שבח אדן / זכות ומחויבות לחנך לערכים

עמוד:13

ביבליוגרפיה . 1 אדן ש , ' העדה המחנכת , טברסקי . 2 . 1950 , אדן ש , ' מטרות החינוך בישראל , מעלות . 3 . 1975 , ברויאר י " , ' מקבלת מרות להשגת חירות , " לקט פרקי חינוך אי , חינוך דתי , משרד החינוך והתרבות , אגף החינוך הדתי , תשל"ט . . 4 דיואי ג , ' דמוקרטיה וחינוך , תרגם י '' ט הלמן , מוסד ביאליק , תש '' ך . . 5 דיואי ג , ' הילד ותכנית הלימודים , בית הספר והחברה , תרגם ח' ברור , מבוא פ '' א קליינברגר , אוצר המורה , תש '' ך . 6 יזהר ס , ' על חינוך ועל חינוך לערכים , עם עובד . 7 . 1974 , יזהר ס , ' קדיאה לחינוך , ספריית פועלים . 8 . 1984 , לוי ש , ' גוטמן א '' ל , ערכים ועמדות של הנוער הלומד בישראל , המכון למחקר חברתי שימושי . 1974 , . 9 מאקארנקו א / "שיטות חינוך , " פרקים מתולדות המחשבה הפדגוגית , סמינר הקיבוצים , תש '' ו . . 10 סימון ע '' א , הזכות לחנך , החובה לתנך , ספריית פועלים . 11 . 1983 , קליינברגר א '' פ " , הזכות לחנך לערכים מחייבים , " מגמות , כרך י"א , מס' 4 . 1961 . 12 קלינברגרא"פ , מבוא לפילוסופיה של החינוך , יחדיו . 13 . 1980 , רוטנשטרייך נ , ' סוגיות בחינוך , בית הספר לחינוך , האוניברסיטה העברית , תשכ '' ד . Albert M . E ., International Encyclopaedia of the Social Sciences , Vol 16 , . 14 . 1968 . Neill , A . S ., Hearts not Heads in the School , London , 1946 . 14

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר