תוכן העניינים

עמוד:6

ד . ראשית התנועה הציונית והתפתחויות ביישוב היהודי בארץ ישראל משלהי המאה ה 19 335 יעקב כ " ץ - לבירור המושג "מבשרי הציונות" מתוך : הנ"ל , לאומיות יהודית - מסות ומחקרים , ירושלים תשל"ט , עמ ' , 284-263 הוצאת הספריה הציונית על יד ההסתדרות הציונית העולמית 357 דוד ויטל - ( א ) אחד העם וביקורת חיבת ציון ) ; ב ) אי נוחות במערב מתוך : הנ"ל , המהפכה הציונית , כרך א : ראשית התנועה , תל אביב , 1978 עמ י , 176-146 הוצאת עם עובד והספריה הציונית על יד ההסתדרות הציונית העולמית 388 יהושע קניאל - היישוב הישן וההתיישבות החדשה מתוך : הנ"ל , המשך ותמורה , ירושלים תשמ '' ב , עמ' , 128-102 הוצאת יד יצחק בן צבי 415 אניטה שפירא - המוטיווים הדתיים של תנועת העבודה מתוך : ש ' אלמוג , י ' ריינהרץ , א ' שפירא ( עורכים , ( ציונות ודת , ירושלים ובוסטון תשנ " ד , עמ ' , 327-301 הוצאת מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל 442 מנחם פרידמן - בין מסורת ל'קידמה' - זכות הבחירה לנשים מתוך : חברה ודת , ירושלים תשל '' ח , עמ' , 169-146 הוצאת יד יצחק בן צבי ה . התפתחויות חדשות במערב אירופה ובאמריקה מאמצע המאה ה 19 469 מיכאל גרץ - ( א ) מבוא ) ; ב ) התלכדות 'פריפריה' עם 'מרכז : ' ייסוד 'כל ישראל חברים' מתוך : הנ " ל , הפריפריה היתה למרכז , ירושלים תשמ " ג , עמ ' , 322-281 , 15-1 הוצאת מוסר ביאליק 526 פולה היימן - אמריקה - ארץ החופש וההתבוללות מתוך : הנ"ל , האשה היהודיה בסבך הקידמה , ירושלים תשנ " ז , עמ' , 109-80 הוצאת מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל 556 יונתן ד ' סרנה - מיתוס ה'אין חזרה : ' שיבת יהודים למזרח אירופה 1914-1881 , מתוך : א ' גרטנר , י " ד סרנה ( עורכים , ( יהודי ארצות הברית , ירושלים תשנ " ב , עמ' , 238-225 הוצאת מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל ו . בעיות בתולדות שואת יהודי אירופה Saul Friedlander - National Identity and the Nazi Past 573 מתוך : , Jerusalem 1987 , pp . cxi-cxxvii Israel and the Nations - Essays Presented in Honor ofShmuel Ettinger , הוצאת מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל 590 אנדריאס הילגרובר - המלחמה במזרח והשמדת היהודים מתוך : א ' וייס ( עורך , ( יד ושם , קובץ מחקרים , יז-יח ( תשמ " ז , ( עמ' , 195-171 הוצאת יד ושם - רשות הזיכרון לשואה ולגבורה 615 אוטו דוב קולקה - 'דעת הקהל' בגרמניה הנאציונל סוציאליסטית ו'הבעיה היהודית' ( קטעים נבחרים ) מתוך : ציון , מ ( תשל '' ה , ( עמ ' , 259-242 , 230-210 , 195-186 הוצאת החברה ההיסטורית הישראלית 664 ישראל גוטמן - היודנראט כהנהגה מתוך : ע ' מלכין , ז ' צחור ( עורכים , ( מנהיג והנהגה , ירושלים תשנ '' ב , עמ ' , 286-265 הוצאת מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר