תוכן העניינים

עמוד:5

תוכן העניינים 7 פתח דבר א » . הוד » ארצות האיסלם בעידן המודרני 11 אהרון רודריג - סקירה כללית על פעילותה של 'כל ישראל חברים' מתוך : הנ " ל , חינוך , חברה והיסטוריה , ירושלים תשנ " א , עמי , 32-13 הוצאת מכון בן צבי 31 מיכאל אביטבול - הפעילות הציונית בצפון-אפריקה עד סוף מלחמת העולם השנייה מתוך : י ' בצלאל ( עורך , ( פעמי מערב , ירושלים תשמ " ג , עמ ' , 167-141 הוצאת מכון בן צבי 58 אסתר בנבסה - מעידן הרפורמות למהפכת 'התורכים הצעירים' מתוך : הנ"ל , היהדות העות ' מנית בין התמערבות לציונות , 1920-1908 ירושלים תשנ " ז , עמ' , 33-14 הוצאת מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל 78 שלום צבר - לבחינת השיני ביחס של הספרדים ושל האשכנזים לאמנות חזותית בא"י בשלהי התקופה העות'מאנית מתוך : י ' בצלאל ( עורך , ( פעמים 56 , ( תשנ " ג , ( עמ' , 105-75 הוצאת מכון בן צבי ב . האנטישמיות המודרנית 111 שמואל אטינגר - שורשי אנטישמיות בעת החדשה מתוך : הנ"ל , האנטישמיות בעת החדשה , תל אביב , 1978 עמ' , 27-1 הוצאת מורשת וספרית הפועלים 138 רוברט ס ' ויסטריך - אנטישמיות רדיקלית בצרפת ובגרמניה מתוך : בין ישראל לאומות , קובץ מאמרים - שי לשמואל אטינגר , ירושלים תשמ " ח , עמ' , 184-157 הוצאת מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל ג . יהודי מזרח אירופה בעידן המודרני 169 יונתן פרנקל - עלייתה של הפוליטיקה החדשה : משבר ביהדות רוסיה 1882-1881 , מתוך : הנ " ל , נבואה ופוליטיקה , תל אביב , 1989 עמ' , 649-638 , 129-65 הוצאת עם עובד the Socioeconomic Conditions of the Jewish Population Arcadius Kahan - The Impact of Industrialization in Tsarist Russia on 245 מתוך : 300 London 1986 , pp . \ -49 , 64-69 , The University of Chicago Press A . Kahan , Essays in Jewish Social and Economic History , Chicago & עזרא מנדלסון - ( א ) יהודים ופולנים ) ; ב ) היהודים והנהגתם מתוך : הנ"ל , התנועה הציונית בפולין - שנות ההתהוות , 1926-1915 , עמ' , 319-317 , 46-17 הוצאת הספרית הציונית על יד ההסתדרות הציונית העולמית

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר