רשימת הקיצורים הביבליוגראפיים

עמוד:420

סאלר , _רומינוס _פלביט _1 _£ _\* _11 ( 61011 _/ 11 011 _* 61 , _} _61115016 / ) _11 _, 11 : = _ח _1964 8 . } . _831161 , _711 £ _8 x _00 _^ 0110 / 15 01 _00 / _711 / 11 * 5 _וז _53161 ט _7116 _. _161 _) _11511 £ 8111101 _? _1 _( _10 _£ _( _55 _^ _, 3 ) , . _161 סאלר , ירושלים = _. קק _, _14 _, 12 ( 1962 ) , _י _^ _א _1116 _810026 ח ! _§ 5 _ח _30 ( 1 _115 _51111000 ( 11 _י . _1611153160 י _147-176 _8 _.. ) . _531161 , _סטר"נג , ' _איקונוגרפיה 5 = י _ח 0 _תז 8010 ח ! _11 _> _' ק _^ _001601 _151361 : _10000 _§ _13 _ח _161 _]| _16 1 _י 35-40 _. _1 . 51130 _£ 6 , " _1116 1 ( 163 _01 _^{ _. קק 16 ' , ? _£ _< _2 , _117 ( 1985 ) , ק _7601 _סימו נס , ירושלים _1 / _1 _1116 01 ( _1 _76510 _/ _116 _/ 11 , 1 _. 00 ( 100 _1952 = _ז 005 , ] £ _111501 £ / _ותו ) . _\ . 510 _סמית _, _ירושלים _) _1 _)! _£ _00 _/ _10 _// _1105 _011 ( 1 _1115101 _$ / _10111 _111 £ _1101116 _X 1 = ק 0 _£ 10 ק _7111165 10 _70 _/\ . 0 ., 1 _. _00 ( _100 1907 _0 _. _^ _. _51111111 , _. _1611 _( _5016171 , _111€ 70 ספר ירושלים ( תשט"ז ) = _מ' _אבי-יונה ( עורך , ( ספר ירושלים : טבעה , תולדותיה והתפתחותה של ירושלים מקדמת ימיה ועד לזמננו , ירושלים תשט"ז . עופר , הר יהודה = א' עופר , 'הר יהודה המקראי : מנוודות לממלכה לאומית , ' מנוודות למלוכה , _עמ' . 214-155 עמירן , אספקת מים = ר' עמירן , 'אספקת מים במנהרות , ' _ארץ ישראל , א ( תשי '' א , ( _עמ' . 38-35 עמירן _, קראמיקה = ר' עמירן , הקראמיקה הקדומה של ארץ ישראל , ירושלים תשכ '' ט . עמירן , רגמים = _. קק , / _£ . / , 8 ( _1958 ) , י 5 _ח _30 ( 1 _£ _\ _03 _\ _' _31 ! 0 _ץ 1 _\ _' _6 _ו 1 : _81 _ח _5316 _נח _651 _0 _^ _. _16 _י _1111 _\\ _תז _" _1116 _711 , ח 113 _וח _8 _. _>\ 227205-227 פארו , מקדש ירושלים _6 _* _' _\' _011 _< 1955 = _א 5 . 8 . _9001 _^ _6 _, _ח 13 ז _1 _, _זז _£ _11 _* _501 _£ _נ _1 _> 16 0 / _ןז _/< . _? 31101 , _7116 _761 פטרסן , חגי וזכריה 1985 = _ח _^ _0 _ח _^ _0 _^ _01011 _( _126 _£ _11011011 _1-8 ( 071 ) _, _) _-0 , _ח _. _1 _^ _. ? _6 _161 $ _6 _ס _/? _פינקלשטיין וגופנא = ת 5 _1 _ח _10 _? _31161 _ות 0 ת 0 _ס _£ _0 _ח _10 _3 _ו _1 ק 0 _§ 13 _וח 6 _ס , _זח _6 _תז 16 _זז 86 י 3 , _ח 11 ק _1 . _^ _111 _^ _6151610 _81 . _00 _§ _חוחח 6 _86 _§ 1 _ו _01 _[ _1 _ח _26 ? 6110 _( 15 _3 _ח 810 _ץ _£ _1 _£ _311 _ת _1116 _01131001111110 _3 חן 6 ח _115 _01 ? 3165 _( 1 ח _1-22 _1110 _1 _^ _1 _£ 1113 _. קק _, _, _845011289 ( 1993 ) , י 1 _ח _15 _ח 3 _נ _11 _ע _0 _( פרינו , אפיגרפיה עברית 50-67 = _. קק _, _/? 5 , 77 ( 1970 ) , י _116 ן _61 _) _1310 _ו 16 _1 _ו 1 ק 1 _§ _13 ק _ינ ) _0168 אי _* _? _1180311 _( _1 _, פרינו , סופרים וחרתים _10016 _> _' _* ? . = _א _" _13111 . _ן _\ _' 615 700 3 _\' . _וח _5011665 61 _813 _^ _61115 _£ _] _61115316 _ _311 _( _1 _, _ח _§ _ח _ק _136-148 _8 _. קק _5161 1978 , ת 1 ת 311 _י , _11 _\\ _ו 1 _/ 1 _1116 _1 _^ 6 \> _0 _י ? _311 ( 6 _( _15 . ) _, _4101 _^ _2 _£ _010 _§) _פריצ'רי _, _גבעון 1113 _1961 = ק _1 0 _/ _011360 _/ 1 , ? _11113 _( _161 _ז _51 £ _/ _ץ _0161 5 _י ] . ? _11101131 _( 1 , _7116 _\\ פרנקן ושטיינר , אורושלים _ויבוס , _24 _^ _, _104 / 1 = י 5 _נ 1 _ל _. _161 _^ _ת 1 _3 _ח _11111 $ 31 ! י _& _\ _1 _. _^ _. _5161061 , _ח _^ _6 _ח _13 _ק _011 _110-111 _. קק ( 1992 ) , צפריר , חומות ירושלים = _י' צפריר , 'חומות ירושלים בימי נחמיה , ' קתדרה , 4 ( תשל '' ז _, ( _עמ' . 42-31 קוטשר , כתובות ירושלים = י' קוטשר , 'כתובות ירושלים מימי הבית הראשון , _' ספר ירושלים ( תשט"ז , ( _עמ' . 175 _-169 קויפמן , האמונה הישראלית = י' קויפמן , תולדות האמונה הישראלית , ירושלים תשט"ו . קוכמן , יהוד מדינתא = מ' קוכמן , _"'יהוד _מדינתא" לאור טביעות "יהוד" _"פחוא _, '" קתדרה , , ( 1982 ) 24 _עמ' . 30-3 קניון , חפירה בירושלים _. _/ _61115016171 , _1 _. _00 _^ _00 _1974 = _ק _0 . _\ _1 . _£ _60 _> _' _00 _, _^ _8 _^ _1 _/ _7 _§ _11 קורפוס החותמות 1997 = _וח _5 _^ _0 _/ _. _$ _, _. _( _61115316 ק 1 _ח _11110 _510 _ח _651 86 _ש _115 _0 _/ ק _^\ _' _1 _§ _01 _30 _( 1 8 . 5355 , _001 _. _א קלאי , סקר 1 _י' קלאי , 'הסקר בארץ בנימין ובהר אפרים , ' _מ' כוכבי ( עורך , ( יהודה שומרון וגולן — סקר ארכיאולוגי בשנת תשכ"ח _, ירושלים תשל"ב , _עמ' . 193-153 קלונר , סקר = ע' קלונר , סקר ארכיאולוגי בתחומי העיר ירושלים , רשות העתיקות ( בהכנה . ( קליפורד _, ההר הקוסמי _1 _7116 _005 _/ _7110 _* _4011 _/ _1101 _/ _1 1 / 1 _00 _/ _100 _/ _1 _0 _? _14 1 ( 16 01 ( 1 _765101116 / 11 , = _חח _. _ דח ! . _ו _€3011 _) 11 _()§ 6 , _\ _1 _^ _1972 _8 ..

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר