רשימת הקיצורים הביבליוגראפיים

עמוד:419

_טלמון _, ראשיתה של שיבת ציץ = ש' טלמון , 'ראשיתה של שיבת ציון , ' תדמור ( עורך , ( שיבת ציון , _עמ' . 39-28 טרלר וקהיל , עיר דויד 52-67 = _. קק _(' 01 _* 1992 , _י _6 _* _א _, _480 _, _11 , _י _3 _\ _' 1 _( _1 , _011 _) _' 0 _/ _כ 1 י 731 / 6 _/ _- _£ _. _/ . _03 _* , 1111 _ם _ידץ , הבית _הראשח = י' _יריז , 'הבית הראשון , ספר ירושלים ( _תשט''ז , ( _עמ' . 190-176 יהודה וירושלים = י' אבירם ( עורך , ( יהודה וירושלים : הכינוס הארצי הי '' ב ליריעת הארץ , ירושלים תשי '' ז . יפת , אמונות ורעות = ש' יפת , אמונות ורעות בספר דברי הימים , ירושלים תשל '' ז . יפת , דברי הימים 1116 , _0 _¥ _1993 _= _ע _110165 , _1 _. _0111 $ _ז 0 _ז _1161 , _1 _£ _11 _€ _> 1 ק 5 . . _13 יפת , ההיסטוריוגרפיה המקראית = _ש' יפת , 'ההיסטוריוגרפיה המקראית בתקופה הפרסית , ' _חי תדמור _ויי אפעל ( _עורכים , ( שיבת ציון : ימי שלטון פרס ( ההיסטוריה של עם ישראל , ( ירושלים _תשמ"ג , _עמ' . 182-181 יפת , _ששבצר _וזרובבל < _1 _01 _1110 _9181011031 = ת _$ _11116 _830 _^§ _1011 ת _< 1 _201111 ) 1 ) 3101 _3 _§ _31 ת _32231 _3 _כ _1 ו _651 ו 51 י , _1161 ק 66-98 5 . _. _13 _. קק , _24 _^ _, 94 ( 1982 ) , י _1311 _וז _61161 א < _1 _8611810115 _7611 _( _160016 _$ _0 _^ _£ _213- _ח 3 ירושלים לדורותיה = י' אבירם ( עורך , ( ירושלים לדורותיה : הכינוס הארצי הכ '' ה לידיעת הארץ , ירושלים תשכ '' ט . כוגן-תרמור _, מל"ב = 1988 _¥ _א , _ץ _011 _ח 01 , _111 _( _111 _^ _5 _( _, _4 _" _0 _/! _0 _> _- _81131€ _) _, _031 _( 16 _תזג 81 _// . _13 _< _ח _\ _1 . _00 _§ _3 מאירס _, יכין ובועז , _08 _£ 45 = י _601 _!\ _' 6 ק 1 < _1 ? _01111031 ? _618 ז _8611 _§ _10115 _3 _ח < _1 8032 1 _ח 3 _ח _. _) _30111 י _0 . 1 _,. _\ 16 _> 61 _$ , _178167-178 _. קק ( 1983 ) , מזר , התנחלות = _ע' מזר , 'ירושלים וסביבותיה בתקופת ההתנחלות , ' מנוודות למלוכה , _עמ' _. _154-131 מזר , החפירות בעופל = א' מזר , 'החפירות בעופל : הרובע המלכותי של ירושלים בתקופת הבית הראשון , ' קדמוניות , _כו , 102-101 ( תשנ '' ג , ( _עמ' . 32-25 מזר , ירושלים בתקופת המקרא = ב' מזר , 'ירושלים בתקופת המקרא , ' _הנ"ל , ערים וגלילות בארץ ישראל , ירושלים תשל '' ו , _עמ' . 44-11 מזר , כנען וישראל = ב' מזר , כנען וישראל , ירושלים תשל '' _ר . מזר , מקדשים = ע' מזר , _'מקרשים בתקופת הברונזה התיכונה והמאוחרת ובתקופת הברזל , ' האדריכלות בארץ ישראל , _עמ' . 160-136 מזר , סופר המלך דויד = _ב' מזר , 'סופר המלך דויד ובעיית הפקידות הגבוהה במלכות ישראל , _' הנ '' ל , כנען וישראל , _עמ' 1 _) 16 _1116 . 221-208 מזר , קרם , _) _161 0 / = 29 ק _16 _\ _1011 _/ _11 : _771 _£ 0 ק _1 _ח 6 _י _> _1 _8011111 0 / 7 ו _5 _ח _0 _^^ _0 _ע _! 989 _£ . _\ _13231 _6 8 . _\ , _13231 _£ _x _^ _0 _ות 29 ) , _. _161115316 , ות 1 _(< _2646 _זז _115 _( _116 ז _6 _נ _811 _> _11001 מיטשל _, חגי וזכריה 111 _§ _11 _1912 = _ג _1 _ח _// . _0 . _^ _111011611 , _1108801 _6 _""/ _2 _<> _0 _/ _10 _" _0 _/ _1 ( _100 ) , _£ _< 11 מיילנבורג , ישעיה מ-סו _6 _* _\' _0 _* 1954 = _א _1 _) _01 _§ _, _150101140-66 ( _18 ) , _ח _11116 _נ 1 _\ מייסון , חגי , זכריה ומלאכי _01 _§ _6 = _ת _1 _) _תז _14 _\ _1010€111 ( _080 ) , _03 _ז _1 _10 _\ _1 0 _ז _7 _^ _1 _£ _80011 0 / 1108801 , _260 _}* , _ח 1977 _8 _. _\ _1350 מנוודות למלוכה = _נ' נאמן וי' פינקלשטיין ( עורכים , ( מנוודות למלוכה : היבטים ארכיאולוגיים והיסטוריים של ראשית ישראל , ירושלים . 1990 מקאליסטר , קברים חצובים _? _£¥ _( _1 _$ _, _= , _י _\^ _3 _< _1 _> _61-1 _* _31 ) _31 > _1 _ח _1 ) _5 _1 _וזז _16 _800 _^ _-011 _10 _ח'י , _61 ז _145-158 , 215-226 _8 _. _>\ _. _5 _. _\ _1303115 _. קק _1 _\ 225- _16 248 ; 1901 , _. קק 1900 , מקאליסטר וינקן , חפירות _> _161 , = _ק _x _0 _" _11111 0 / 0 _ח _0 _^^ _0 _ע _£ _x _^ _0 , _מ _03 _ח 11 _ס _1926 _8 . _>\ . 5 . _\ _130311 $ _161 _£ _. _1 . _0 . _ח _^ _0 _ת 4 ) , _^ _0 _ 1923-1925 _( _, _4 _/ _' _£ _/ _=, _^ _ז _\ _1 _$ _0 _\ _£ _ז _16 נווה , עיר דויד = _ץ _1 _$ _011116 _0 _> _ז _61 ( _611 . ) , _^ _00 _\ _01 _10 _ח _^ _, _0 _. _7 _. י 5 ת _110 קר _501 _ח _310 1 _וח _1 _/\ _13 _ומ _16 _^ ' 3 _כ _161 _ 1 י _, _ו _3 _^ _61 _א _. ) . _וח _1 _, 41 ) , _. _161115316 _מ _( _06 _£ _16 _ע _0 _" _, _ו _/ _קח _50 _מ _/ _6016 _^ _^ _?* _801 5 _/ _11 / _0 _/ , 1 _\ _1 : _ז 1-14 . _0 _/ _00 _* _14 1978-1985 _£ _> _1 _. קק 2000 ,

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר