רשימת הקיצורים הביבליוגראפיים

עמוד:417

אביגד , הארכיאולוגיה = נ' _אביגד _, 'הארכיאולוגיה של ירושלים בימי הבית הראשון , _' ספר ירושלים ( תשט '' ז , ( _עמ' . 155-145 אביגד , _בולות = נ' _אביגר _, בולות עבריות מימי ירמיהו , ירושלים תשמ '' ו . אביגד , בולות וחותמות = נ' אביגר , בולות וחותמות מתוך ארכיון ממלכתי מימי _שיבת ציון ( _קדם , _, ( 4 ירושלים תשל '' ו . אביגד , רו '' ח זמני _0 _/ _. _16111531601 _, 1970 : = _ץ _1116 _. _16 _\* _' 1511 _0113061 _0 _£ 1116 _0 \ _6 _0 _\ _1 _ח _8 _1 _ת _10 _ז _£ _\ _03 _\ _' _3 _י _^\ _' _1 _§ _3 _( _1 _, _. א _. קק 11 ) _10 ., , י _011 11 _ק _86 _ץץ _3 _מ 11 _ח ? _1611 י , _ת 1-8 ; _1061 _. קק / _£ _. _/ , 20 ( 1970 ) , , י _011 _1 ק _> _' _1 _* 6 ץ 3 _ח 11 _ח ? _1611 129-140 אביגד , כתובת _... _' יהו אשר על הבית' = נ אביגר , 'כתובת קברתו של _... _'' יהו אשר על הבית , _'" ארץ ישראל _, ג ( ספר קאסוטו , ( ירושלים תשי '' ר , _עמ' _. 72-66 אביגד , מצבות קרומות = נ' אביגד , מצבות קדומות בנחל _קררון , ירושלים . 1954 אביגד , העיר העליונה = נ' אביגר , העיר העליונה : פרשת החפירות ברובע היהודי בירושלים , ירושלים . 1980 _אבי-יונה , הטופוגראפית = מ' _אבי יונה , 'הטופוגראפית של ירושלים בימי המלוכה , ' ספר ירושלים ( תשט '' ז , ( _עמ' . 168-156 האדריכלות בארץ ישראל = ח' _כצנשטיין ואחרים ( עורכים , ( האדריכלות בארץ ישראל בימי קדם , מן התקופות הפריהיסטוריות עד התקופה הפרסית . ירושלים _תשמ''ז . אדלשטיין ומלבסקי , התיישבות כפרית 1 = _ח _5316 _ט _1116 _0 _( . _161 _זח 16 ת 16 811131 56 [ _116 _ודי _* _1 . _\ _1116 _\ _' _8 _^ _, _1 _ח _3556161 _0 . _£ _< _161516 ! _י < _3 _\ _16 _\ ח 3 _ץ 3116 _י \ 1 ח _31 י 11 ק _86 _מ _8 1 _ת _0 _£ _x _^ _3 _\ _' _3 _^ _10 _ח 5 _3 _ץ 6 _ע _316 _^ : _8111 _נ 2-23 _866 _\ _' _311 _. קק , _/> _££ , 126 ( 1994 ) , _י 1 ח _' 1 _ג _¥ _61118 _> _1313 אדלשטיין , מלבסקי ואורנט , מנחת _7 _/ _0 _££ _, _576 _?? _0€65 _0 _* _4 _510116 = _ו _1 _, _^' _ח _4 _5 . _>^ _013 _ו _8 _^ _ע _1 . _\ _1 _! _16 , ח _1999 _0 . £ < _161 _$ _161 _וח _5316 _נ _15 _, 3 ) _, _. _) _611 _ז _> _0 _ן _1 _, 1987-1989 , (/ _. 4 _/ 4 _11 _€ _ה _11 _$ _016 _ז _6 _נ _^ _5 01 _ז _^^^ _0 _ע _^ _15 _: 1 _X _01101101 _£ _x _^^ _ו _1 _^ _1011 אהרוני , אטלס _כרטא = י' אהרוני , אטלס כרטא לתקופת המקרא , ירושלים . 1964 אהרוני , ארץ ישראל = _י' אהרוני , ארץ ישראל בתקופת המקרא : גיאוגרפיה היסטורית ( מהדורה מתוקנת על ירי ישראל אפעל , ( ירושלים תשמ '' ז . _אהדוני , כתובות ערר = י' אהרוני , כתובות ערד , ירושלים תשמ '' ג . אהרוני , _ערד : כתובת ומקדש 2-32 = _. קק 31 ( 1968 ) , , , _5-4 _/ י _16 _קוח _76 _^ _ח _3 $ _ח 110 _קרו $ _0 ח _^ _13 _< : _1 _115 1 י , _וח _310 _ו _¥ . _>\ 1 אולט , האולם , _/? 3 , 76 ( 1969 ) , = י _וח 13 ו 811 _9 _ח 61311-11 11 ח 10 _ח 16 ( 16 _8310 ק 1 _מ _^ _6 _\ _' _68111 _) _1116 _6 _\ _1 _76 _י _} . 0116116116 , 378365-378 _. קק אולברייט , חפירות _164-166 = _. קק , _. _/ _£ _>/? , 21 ( _1930-31 ) , י _ות 5316 _נח 5 _31 _. _16 ח _£ _\ _03 _\ _' _3110 י , זו 11 _§ _1 _כ _" _*/ _. _¥ _. _^ _11 אוסישקין , _כפר השילוח = ד' אוסישקין , _כפר השילוח : עיר הקברים מתקופת המלוכה , ירושלים תשמ '' ז . _אוסישקין , מפעלי המים = ד' אוסישקין , 'מפעלי המים של ירושלים בימי חזקיהו , ' קתדרה , 10 ( _תשנ"ח _, _עמ' . 28-3 אופנהיימר , הנבואה הקדומה = ב' אופנהיימר , הנבואה הקדומה בישראל , ירושלים _תשל''ג . אחח '' א = אנציקלופדיה חרשה לחפירות ארכיאולוגיות בארץ ישראל , ירושלים תשנ''ג . _אחיטוב , אסופת כתובות = ש' _אחיטוב , אסופת כתובות עבריות , ירושלים תשנ '' ג . אטלס ירושלים = ר' עמירן _, א' שחר וי' קמחי ( עורכים , ( אטלס ירושלים , ברלין , ניו יורק וירושלים . 1973 א '' מ = אנציקלופדיה מקראית , א-ט , ירושלים תשט '' ו-תשמ''ט . אריאל , עיר דויד , ב 1 1990 = _ח 5316 ט _0 _/ _00 _^ // _( _2 _^ _6 _^ _, 30 ) , _. _161 _ץ _1 _ו _61 _, _0 _ח _^ . _ _/ 1 _ס אריאל ודה גרוט , עיר דויד , ר _14 1978- = _ע _0 _/ _00 _ץ 6 _01001 ( 6 _< 15 . ) , _£ _^ _0 _\> _0110 _> _15 _011116 _0 _> _ס _0 . 7 . _^ _1161 _* _4 _. 996 1 1996 _ח _0 _? _-15 _( _2 _*^ _" _1 _, 35 ) , _. _161115316 _ק 10 _\ _13 _8 _€ _ז _1 _£ _01 5 _₪ 0 , _1 _¥ _: _\ 0 _ץ _11€01€4 _6 _) _' _ם 1985 ,

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר